วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทั่วประเทศจัดกิจกรรม 'วันสตรีสากล' ปี 57

หลายหน่วยทั่วประเทศจัดกิจกรรม เนื่องใน 'วันสตรีสากล' แสดงพลัง เรียกร้องสิทธิสตรี ด้าน สสส.ร่วมเครือข่ายสตรีฯ เต้นทำลายโซ่ตรวน มองความรุนแรงเป็นภัยเงียบ ขณะ จ.ภูเก็ต จัดรถเคลื่อนที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสตรี และให้ความรู้ด้านกฎหมาย...

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.57 หลายจังหวัดทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงพลังสตรี รวมถึงเรียกร้องถึงสิทธิสตรีอย่างพร้อมเพรียงกัน เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2557 โดยสำนักงานกองสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรผู้หญิง 14 องค์กร ในนามเครือข่ายรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง จัดกิจกรรมเต้นทำลายโซ่ตรวน และมองว่าความรุนแรง คือ ภัยเงียบคุกคามเด็กและผู้หญิง จึงเชิญชวนสังคมไทยไม่ยอมรับความรุนแรง


นายประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. ระบุว่า ปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกเปรียบเสมือนภัยคุกคามการใช้ชีวิตของผู้หญิง โดยเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในบ้าน ซึ่งสำหรับในประเทศไทย ข้อมูลจากสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขพบว่า สถิติผู้มารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้ปี 2554 มีเด็กและสตรีถูกกระทำความรุนแรงจำนวนกว่า 20,000 ราย โดยผู้ที่กระทำความรุนแรงส่วนใหญ่ เป็นคนใกล้ชิด หรือคนในครอบครัว นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ระดับโลกที่มีชื่อว่า One Billion Rising for Justice ที่จัดโดยองค์กร V Day ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยนักกิจกรรมจากทั่วโลกจะออกมารวมตัวในวันแห่งความรัก เพื่อร่วมกันเต้นเพลง Break The Chain ที่มีเนื้อหาต่อต้านความรุนแรง และสื่อถึงพลังคุณค่าของผู้หญิงทั่วโลก

ขณะเดียวกันเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี และกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลฯ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องสุขา และกวาดลานวัด และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) เพื่อให้สมาชิกกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลฯ

เช่นเดียวกับ จ.เชียงราย จัดการเดินรณรงค์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เชิดชูสตรีดีเด่นเทศบาลนครเชียงราย แก่กลุ่มสตรีในชุมชนต่างๆ 63 ชุมชน ที่มีบทบาทหน้าที่ ทั้งในส่วนของการเป็นแกนนำกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอปพร. กลุ่มอสม. และกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนมาโดยตลอด นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการอบรมบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ "การสร้างพลังสตรีสู่ความเสมอภาค และสันติสุข"

ด้าน จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิสตรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ภูเก็ต และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ภูเก็ต นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าของสตรีแต่ละตำบล ชมนิทรรศการเนื่องในวันสตรีสากล ให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากโรงพยาบาล การออกร้านและรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.ภูเก็ต ตลอดจนศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เคลื่อนที่ การแสดงบนเวทีของตัวแทนสตรี การแสดงของเยาวชน TO BE NUMBER ONE และการเสวนา “บทบาท สิทธิ หน้าที่ และกฎหมายของสตรี”.

 

หลายหน่วยทั่วประเทศจัดกิจกรรม เนื่องใน 'วันสตรีสากล' แสดงพลัง เรียกร้องสิทธิสตรี ด้าน สสส.ร่วมเครือข่ายสตรีฯ เต้นทำลายโซ่ตรวน มองความรุนแรงเป็นภัยเงียบ ขณะ จ.ภูเก็ต จัดรถเคลื่อนที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสตรี และให้ความรู้ด้านกฎหมาย... 8 มี.ค. 2557 17:18 8 มี.ค. 2557 18:46 ไทยรัฐ