วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ประทาน...พุทธวิศวมงคลฯ มงคลนุสรณ์...100 ปีสังฆราชฯ

ประทาน...พุทธวิศวมงคลฯ มงคลนุสรณ์...100 ปีสังฆราชฯ

โดย ก้อง กังฟู
9 มี.ค. 2557 05:00 น.
  • Share:

พระพุทธวิศวมงคลฯประดิษฐาน ภายในห้องประชุมวิศวะ มศว

วันนี้ (9 มีนาคม)...17.00 น. สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ “เกี่ยว อุปเสโณ” ณ เมรุหลวงฯ วัดเทพศิรินทราวาส...

07.00 น. 10 มีนาคม...พระสงฆ์สมณศักดิ์ 3 รูป พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล เก็บอัฐิสมเด็จฯ แล้วอัญเชิญกลับยังวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร สวดพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 500 รูป

...พุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาเข้าร่วมกิจครั้งนี้ จะได้รับแจกของที่ระลึกที่มีคุณค่า หลายอย่างจากคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดสระเกศ รวมถึง ล็อกเกตและเหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์...ด้วย

O O O

สืบต่อปีที่แล้ว (2556)...ราชาคณะแห่งสงฆ์กรุงรัตนโกสินทร์ถึงวาระสิ้นพระชนม์ 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พระราชทานเพลิงฯในวันนี้) กับประมุขแห่งสงฆ์องค์ที่ 19 “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก”...ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่แห่งวงการศาสนา...!!

สมเด็จพระญาณสังวรฯ...ทรงมีพระชนมายุครบ 100 พรรษา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 หลังจากนั้นไม่กี่วัน ปีเดียวเดือนเดียวกันในวันที่ 24 พระองค์ก็สิ้นพระชนม์...สิริอายุได้ 1 ศตวรรษ กับ 19 วัน...!!

...นับว่า เป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มีพระชนมายุมากที่สุด และ ครองตำแหน่งยาวนานที่สุด (24 ปี) ของกรุงรัตนโกสินทร์

O O O

พระองค์...ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนา ประเทศชาติและประชาชนอย่างอเนก ถือว่าเป็นมหาเถระที่ทรงเพียบพร้อมด้วย อัตตสมบัติและปรหิตปฏิบัติ...

...ในฐานะเป็น ครุฐานียบุคคลของชาติ ทั้งในด้านพุทธจักรและอาณาจักร...!!

ทรงเป็นที่เคารพสักการะแก่พุทธศาสนิกชนนานาประเทศ โดยที่ รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีความศรัทธา ได้ ทูลถวายตำแหน่งอภิชนมหารัฐคุรุ อันเป็นสมณศักดิ์สูงสุดแห่งคณะสงฆ์เมียนมาร์

และ...ที่ ประชุมสูงสุดแห่งพุทธศาสนาโลก ก็ได้ทูลถวายตำแหน่ง ผู้นำสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาโลก แด่พระองค์อีกด้วย...

O O O

ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน... พระองค์ทรงมีเมตตาธรรมต่อมวลมนุษย์ ทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือมวลชนใด ถ้าเป็นประโยชน์แกสังคม โดยเฉพาะหากข้องเกี่ยวกับการศึกษาแล้ว ทรงให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มที่

เมื่อปีที่แล้ว (2556)...เป็น วาระครบ 100 ปีสมเด็จพระสังฆราชฯ และอยู่ในช่วงของ 2 ทศวรรษในการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- วิโรฒ หรือ “วิศวะ มศว” สถาบันการศึกษาแห่งนี้จึงนำเอาเข้า ร่วมเฉลิมฉลอง...ให้ 2 วาระเป็นหนึ่งเดียว

O O O

สมเด็จพระสังฆราชฯ...ทรงมีเมตตาอนุญาตให้ รศ.ดร.เวคิน ปิยรัตน์ คณบดีฯจัดสร้างพระพุทธรูปบูชา 2 องค์ เป็นพระพุทธปฏิมากรทรงเครื่องใหญ่จักรพรรดิราช ทรงอุณหิสยอดชฎา กุณฑล กรองศอ ห้อยทับทรวง สวมพาหุรัด ทองพระกร ธำมรงค์ในทุกนิ้วพระหัตถ์ ฉลองพระบาทเชิงงอน ในพระอิริยาบถยืนยกพระหัตถ์ตั้งขึ้นเสมอพระอุระ ยื่นไปข้างหน้าแบทั้ง 2 ข้าง (ปางห้ามสมุทร)

องค์หนึ่งประดิษฐาน ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในวาระ 20 ปี คณะวิศวะประทานนามว่า “พระพุทธวิศวมงคลวีสตยานสร-ณาคมน์ปูชนียปฏิมากร” (พระพุทธปฏิมากรของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นมงคล ปูชนียแก่ชาววิศวกรรมศาสตร์)

อีกองค์ที่ สำนักงานกองทุนพุทธบูชามูลนิธิฯ มศว เป็นอนุสรณ์ เฉลิมฉลองพุทธชยันตี ทรงประทานนามว่า “พระพุทธธรรมิกราชจตุราสีตยา-ยุวัฒนมงคลมหาชนปูชนียปฏิมากร” (พระพุทธปฏิมากรของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นจอมราชาแห่งธรรม)

O O O

พระองค์ก็ได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในพระเกตุมาลา ของพระพุทธรูปทั้ง 2 องค์

เพื่อเสริมสิริมงคลพลังแก่องค์ปฏิมากรของพระพุทธองค์ทั้ง 2 องค์ นอกจากนั้นยังได้ให้นำเข้าพิธีกรรมสำคัญถึง 4 วาระ

หะแรก...23 มิถุนายน 2556 เททองหล่อฯ ณ ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นองค์ประธาน

ในการนี้...ได้รับการอนุญาตให้สร้างเหรียญรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร (ด้านหลังอัญเชิญพระนาม ญสส ประดิษฐาน) โดยให้ชื่อว่า “เหรียญของขวัญมหามงคลรุ่นมรดกธรรม” กับ จำลองพระบูชาพระธรรมิกราช (อัญเชิญ ญสส ประดิษฐานบนผ้าทิพย์) เป็นการสมทบร่วมทุน

O O O

ครั้งที่ 2...20 ตุลาคม จัดพิธีพุทธาภิเษกฯ ณ วัดประสิทธิเวช องครักษ์ และได้นำ เอาชนวนที่จะสร้างเหรียญเข้าร่วม ด้วย โดย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นองค์ประธาน

ครั้งที่ 3...25 ตุลาคม หลังสมเด็จพระสังฆราชฯสิ้นพระชนม์เพียงวันเดียว ครั้งนี้จัดขึ้นในหอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย พระเทพสารเวที เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นประธาน ซึ่งก็ยังเอาชนวนที่จะสร้างเหรียญร่วมปลุกเสกด้วยเช่นเดิม

O O O
ล่าสุดก่อนจ่ายแจก ผู้ศรัทธา...ถือเป็นครั้งที่ 4 หลังสร้างเหรียญรูปเหมือนกับพระบูชาพระธรรมิกราชจำลองแล้วเสร็จ “พระเทพรัตนสุธี” วัดเขียนเขต เป็นทั้งประธานและนั่งปรกอธิษฐานจิต ณ วัดประสิทธิเวช...14 ธันวาคม โดยเอามงคลวัตถุทั้งหมดเข้าพิธี...

...จารึกเป็นอนุสรณ์ 100 ปีพระสังฆราชฯให้สถิตย์ คงครบถ้วน ประดับไว้ในโลกา...!!


ก้อง กังฟู

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้