วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สกย.จับมือ มก. พัฒนาความรู้ครูยาง 12,000 คน

สกย. จับมือ มก.นำร่องพัฒนาความรู้ครูยางทั่วประเทศ 12,000 คน เพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับเออีซี พร้อมผลักดันเป็นผู้นำต่อยอดฐานธุรกิจยางพาราครบวงจรระดับโลก...

นายประสิทธิ์ หมีดเส็น รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) กล่าวในงานสัมมนาวิชาการเสริมความคิดธุรกิจครูยาง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 “เออีซีที่จะเกิดขึ้น ใครได้ใครเสีย เตรียมตัวอย่างไร” ว่า ที่ผ่านมา สกย.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) โดยศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคม คณะบริหารธุรกิจ มก. จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาครูยางจำนวน 12,000 คนจากทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 ได้วางเป้าหมายพัฒนาศักยภาพครูยาง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจการเกษตรสวนยาง เพื่อต่อยอดให้เป็น Smart Rubber Farmer ที่เน้นการผลิต แปรรูป ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางและสร้างมูลค่าการส่งออก การบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงการบริหารจัดการธุรกิจยางที่สร้างขึ้นมาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนจนสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังเครือข่ายลูกค้าได้ทั่วโลก พร้อมกันนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการเพาะปลูก การแปรรูปการผลิต และการตลาดได้ด้วยตนเอง

"การส่งเสริมตามแผนงานดังกล่าวนั้น จะมีการประเมินสมรรถนะเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อให้ได้แผนการพัฒนาเกษตรสวนยางอย่างยั่งยืนและมีการติดตามผลเพื่อประเมินความสำเร็จของธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางพาราในทุกๆ มิติ เพื่อผลักดันให้เป็นฐานธุรกิจยางพาราอย่างครบวงจรสู่ระดับโลกภายใน 5 ปี ทั้งนี้การส่งเสริมจะดำเนินการควบคู่ไปกับการประเมินผลจนส่งผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ ตลอดจนรายได้ของเกษตรกรที่ดีขึ้น รวมถึงการสานสร้างเครือข่ายธุรกิจทั้งการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด อย่างมีระบบและครบวงจร ส่งผลให้กิจการยางพาราของประเทศมีความเข้มแข็งและเป็นผู้นำในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน" นายประสิทธิ์ กล่าว

ด้าน รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มก.มีความพร้อมด้านองค์ความรู้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต การตลาด การบริหารจัดการ เพื่อต่อยอดและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพาราในเชิงธุรกิจ รวมถึงความพร้อมของหลักสูตร คณาจารย์ และนักวิจัย ซึ่งทางผู้อำนวยการศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคม มก. ได้รับมอบหมายให้พัฒนาศักยภาพครูยางไทยจำนวน 12,000 คน ในปี 2558

ขณะที่ ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคม มก. กล่าวว่า อยู่ระหว่างการจัดเตรียมหลักสูตรเพื่อการเติมความรู้และประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจยางพาราแปรรูป จะมุ่งพัฒนาศักยภาพและสร้างประสบการณ์ด้านการบริหาร เทคโนโลยี การตลาด และอื่นๆ ที่จะเป็นส่วนสร้างความเข้มแข็งให้ครูยาง ซึ่งเป้าหมายหนึ่งที่เป็นไปได้คือการสร้างกลุ่มให้เป็นเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE : Social Enterprise) หลักของประเทศที่นำวัตถุดิบน้ำยาง แปรรูปสู่ขบวนการผลิตสินค้าและการออกจำหน่ายสู่ตลาดโลกสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนในมูลค่าที่สูงขึ้นกว่าการขายวัตถุดิบ.

สกย. จับมือ มก.นำร่องพัฒนาความรู้ครูยางทั่วประเทศ 12,000 คน เพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับเออีซี พร้อมผลักดันเป็นผู้นำต่อยอดฐานธุรกิจยางพาราครบวงจรระดับโลก... 7 มี.ค. 2557 15:41 7 มี.ค. 2557 16:10 ไทยรัฐ