Thairath Logo
กีฬา

จี้อุดมฯยกระดับคุณภาพผู้สอน-หลักสูตร

Share :

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สมศ. พบจุดอ่อนที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ คือปัญหาในเรื่องคุณภาพครู อาจารย์ ซึ่งพบว่ายังมีอาจารย์ผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ควรปรับปรุงระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างเร่งด่วน สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาไม่ควรรับคนจบปริญญาตรีเข้ามาเป็นอาจารย์ ยกเว้นวิชาที่เป็นวิชาใหม่ หากสถาบันใดมียังมีอาจารย์วุฒิปริญญาตรีอยู่ต้องไปเร่งพัฒนาส่งเสริมอาจารย์ให้ได้วุฒิสูงขึ้น ส่วนหลักสูตรพบว่าส่วนใหญ่ยังเน้นเปิดสอนตามความต้องการของผู้เรียนเป็นธุรกิจการศึกษา ทำให้เกิดปัญหาบัณฑิตตกงาน อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าตกใจคือ บางแห่งเปิดสอนหลักสูตรที่ สกอ. ยังไม่รับทราบ ส่งผลให้มีปัญหาร้องเรียนตามมา.

อ่านเพิ่มเติม...
ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์สมศคุณภาพครูวุฒิการศึกษาปริญญาตรียกระดับ