ไลฟ์สไตล์
100 year

สวดปริตร...ปลุกเสกคน เสริมบารมี...ต้านภัยแก้ปีชง

ก้อง กังฟู
2 มี.ค. 2557 05:01 น.
SHARE

หลวงปู่สงฆ์ อริยสงฆ์ละสังขารศพไม่เน่า.

โหราศาสตร์ มักพยากรณ์ วิถีชีวิตแต่ละคาบปี....ว่า

...ผู้ที่เกิดปีนั้นปีนี้ดวงจะดีถูกโฉลก หรือ ผู้เกิดปีโน้นปีนั้นดวงชง จะมีอุปสรรคและ พบแต่สิ่งเลวร้าย สร้างความหวาดให้กับผู้ที่เกิดในปีดังกล่าว อย่างไรก็ตามก็จะมีพิธีกรรม แก้เคล็ดเพื่อให้พลังสลายเคราะห์กรรมที่จะเกิดขึ้น...จากหนักเป็นเบาหรือเบาก็ให้มลายสิ้นไป


O O O

ข่าวแนะนำ

ซึ่ง...กาลของการประกอบมงคลพิธีเพื่อแก้ดวงชง แต่ละกลุ่มชนจะกำหนดกันตามความเชื่อและศรัทธา หากเป็น ชนชาติจากแผ่นดินใหญ่ ก็จะถือเอาช่วง ตรุษจีน เป็นเกณฑ์ สำหรับ พุทธและพราหมณ์ นั้นก็แล้วแต่ บ้างก็ถือเอา ช่วงที่เปลี่ยนศักราช บ้างก็ สงกรานต์ ด้วยอดีตกาลถือว่า เป็นปีใหม่ไทย...ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

วัดเขากล้วย ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง ชุมพร ได้กำหนดฤกษ์ดาวจันทร์เสวยดาวเชษฐะนักษัตรฤกษ์ที่ 18 ยังอยู่ในสงกรานต์ ตรงกับ วันเสาร์ที่ 19 เมษายน อันเป็นวันแรม 5 ค่ำ เดิือน 5 เป็น “วันเสาร์ 5 เดือน 5” ถือว่าเป็น วันแข็ง วันแรง จัดมงคลพิธี แก้ดวงชง (ปีนี้คนดวงชงเกิดปีชวด เถาะ มะเมีย และระกา)


O O O


วัดเขากล้วย...เป็นศาสนสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของชุมพรแต่ถูกปล่อยให้รกร้างมาเนิ่นนาน หลวงปู่สงฆ์ จันทสโร ได้บุกเบิกเป็นสำนักสงฆ์และเป็นสำนักปฏิบัติธรรม กาลต่อมาจึงพัฒนาเป็นวัด ปัจจุบัน พระครูวินัยธรวรรณไชย สิริวัณโณ เป็นเจ้าอาวาส

หลวงปู่สงฆ์ อดีตประธานสงฆ์วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย เป็นอริยสงฆ์ที่ ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากชาวชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก มีความเข้มขลังในเมตตาบารมีสูง ช่วงมรณภาพขณะสวดอภิธรรม ฝูงเต่ายกขบวนว่ายทวนน้ำขึ้นมาคารวะศพ...เป็นที่อัศจรรย์ยิ่ง

...แม้จะละสังขารไปนานกว่า 3 ทศวรรษถึง ปัจจุบัน ศพก็ยังไม่เน่าเปื่อย...!!!


O O O

พิธีกรรมในการแก้ปีชงนั้น จะให้ผู้ที่เกิดในปีชง (หรือไม่ชงก็ได้ ถือว่าหากร่วมพิธีกรรมก็เป็นสิริมงคล) อยู่ในปริมณฑล แล้ว เอาสายสิญจน์โยงเชื่อมเป็นสื่อถ่ายพลังแห่งพุทธคุณผ่านพระสงฆ์เข้าสู่ร่างของผู้เข้าร่วมพิธีกรรม...โดยสงฆ์จะสวดคาถาบทรัตนสูตร คุ้มครองภัย สลายสิ่งเลวร้ายตามคัมภีร์พระปริตร..!!

พระปริตร...แปลว่าเครื่องคุ้มครอง ป้องกันภยันตราย (จากธรรมชาติ โจร ยักษ์ โรคภัย หรือแม้แต่ภัยที่มาจากสิ่งเร้นลับ) ซึ่ง อานุภาพการเปล่งเสียงโดยสัตยาธิษฐาน และ ฟังด้วยความเลื่อมใส สามารถ เปลี่ยนใจศัตรูให้มาเป็นมิตร หรือหมดอำนาจไม่อาจทำอันตรายได้


O O O


ผู้สวด...ต้องเพียบพร้อมด้วย 3 องค์ คือ มีเมตตาจิตมุ่งประโยชน์แก่ผู้ฟัง สวดอย่างถูกต้องและรู้ความหมายของบทสวด ซึ่งผู้ฟังก็ต้องมีองค์ 3 เช่นกัน อาทิ ไม่เคยทำอนันตริยกรรม 5 ไม่มีมิจฉาทิฏฐิและเชื่อมั่นในอานุภาพ...จึงจะเกิดความขลัง

...โบราณได้จำแนกพระปริตรออกเป็น 2 ประเภท คือ จุลราชปริตร (เจ็ดตำนาน) มี 7 บทพระปริตร กับ มหาปริตร (สิบสองตำนาน) มี 12บท
พระปริตร

แต่...ที่ปรากฏโดยตรงใน คัมภีร์มิลินทปัญหา และ อรรถกถา มีทั้งหมด 9 ปริตร คือ รัตนปริตร เมตตปริตร ขันธปริตร โมรปริตร ธชัคคปริตร อาฏานานาฏิยปริตร อังคุลิมาลปริตร โพชฌังคปริตรและอิสิคิลิปริตร


O O O


สมัยพุทธกาล...ภิกษุ 500 รูปไปเจริญภาวนาในป่าถูกเทวดารบกวนจนกระทั่งไม่สามารถปฏิบัติ ธรรมได้ ต้องเดินทางกลับเมืองสาวัตถี พระพุทธเจ้าจึงได้สอนเมตตปริตรอันกล่าวถึงเจริญเมตตา ภิกษุเหล่านั้นหมั่นเจริญเมตตาภาวนา  เทวดาจึงมีเมตตาจิต ตอบและช่วยพิทักษ์คุ้มครองให้ภิกษุหมู่นั้นปฏิบัติ ธรรมได้โดยสะดวก

นอกจากนี้...อานุภาพพระปริตรยังสามารถคุ้มครองผู้ฟังได้อีกด้วย ดังปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาว่า...สมัยพุทธกาลเด็กคนหนึ่งจะถูกยักษ์จับกินภายใน 7 วัน พระพุทธเจ้าทรงแนะภิกษุให้สวดปริตรตลอด 7 คืน

แล้ว...พระองค์ทรงเสด็จฯสวดเองในคืนที่ 8 เด็กนั้นสามารถรอดภัยพิบัติจากอมนุษย์ได้และมีอายุยืนถึง 120 ปี จึงได้ชื่อ “อายุวัฑฒนกุมาร” แปลว่า “เด็กผู้มีอายุยืน” เพราะรอดพ้นจากอันตรายดังกล่าว


O O O


การนับถือพระปริตร...เชื่อกันว่าศักดิ์-สิทธิ์และมีมาก่อนพุทธ-กาล จากหลักฐานว่าในครั้งสมัยเกิดทุพภิกขภัยและโรคระบาดขึ้นในลังกา ภิกษุสงฆ์ได้ทำการร่วมสวดพระปริตร เกิดพลังทำให้ฝนห่าใหญ่ตกลงมาสลายล้างโรคทั้งหลาย จึงอาจเป็นได้ว่าพระเถระในชมพูทวีปและเถระชาวลังกา ได้คัดเลือกพระสูตร พระคาถา รวบรวมบริกรรมภาวนา...สำหรับคุ้มครองป้องกันรักษาตัว...!!

ส่วนที่บ้านเรา...สันนิษฐานว่า คัมภีร์พระ-ปริตรเจ็ดตำนานและสิบสองตำนาน คงรับมาพร้อมๆ กับรับพระพุทธศาสนา (หินยานลัทธิลังกาวงศ์) ที่เผยแผ่จากลังกา


O O O

พิธีกรรมสวดพระปริตรแก้ปีชงนี้ เป็นการเสริมสร้างความเข้มขลัง ส่งผลให้ผู้ที่เข้าร่วม

พิธีกรรมมีพลัง สามารถต้านทานภัยต่างๆได้ทั้งภายนอกและภายใน (ดั่งคนที่เกิดปีชงซึ่งไม่รู้ว่าภัยจะปะทุกับตนเองเมื่อใด) มิให้กรายกล้ำเข้ามาใกล้ตัวได้...

...เป็นการ ประจุความศักดิ์สิทธิ์ ไว้ในร่างในตัวตน...เสมือนกับ“ปลุกเสกคน” ให้มีพลังที่เข้มขลัง...!!

จาก หนึ่งพลังอาจเพียงเป็นจุล...และหากรวมกันหลายร่าง ผนึกร่วมเกจิอาจารย์ศิษย์สายหลวงปู่สงฆ์ อาทิ หลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำพรุตะเคียน หลวงพ่อจรัล วัดช่องลม หลวงพ่อบุญมา วัดถ้ำโพงพาง หลวงพ่อเพ็ง วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ฯลฯ ที่นั่งปรกนำสวด...จะ รวมมวลศักดิ์สิทธิ์เป็นมหาพลัง


O O O


ด้วยความกตัญญูต่ออาจารย์ (หลวงปู่สงฆ์)... พระครูวินัยธรวรรณไชยจึงได้เอารูปหล่อบูชาหลวงปู่สงฆ์กับวัตถุมงคลฯเข้าร่วมในพิธีกรรมครั้งนี้ด้วย เพื่อให้พลังศักดิ์สิทธิ์จากการปลุกเสก

คนประจุลงเพื่อพอกพูนความขลัง (ทั้งๆที่ได้นำเข้าพุทธาภิเษกแล้ว 2 ครั้ง)...ก่อนจ่ายแจกศิษยานุศิษย์ที่เลื่อมใส

และ...กิจกรรมครั้งนี้วัดเขากล้วยก็จะแจกวัตถุมงคล “ผ้ายันต์เสือสมิง” แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านฟรี (ไม่มีการเวียนเทียน)!!


ก้อง กังฟู

 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เหนือฟ้าใต้บาดาลก้อง กังฟูพระปริตรวัดเขากล้วยชุมพรหลวงปู่สงฆ์ จันทสโรปีชงพิธีกรรมมหาปริตรจุลราชปริตร

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 01:22 น.