วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'คลัง'ค้างจ่ายเงินชาวนาเชียงใหม่ อีกกว่า 867 ล้านบาท

'คลัง'ค้างจ่ายเงินชาวนาเชียงใหม่ อีกกว่า 867 ล้านบาท

  • Share:

เชียงใหม่ สรุปยอดค้างจ่ายเงินจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 56/57 รอบแรก อีก 11,483 ราย เป็นเงินกว่า 867 ล้านบาท ...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) มีมติเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2556 เห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 รอบที่ 1 ระยะเวลารับจำนำวันที่ 1 ต.ค. 2556 ถึง 28 ก.พ. 2557 ระยะเวลาไถ่ถอน 4 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจำนำ โดยองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) รับจำนำใบประทวน และคณะอนุกรรรมการกำกับดูแลการรับจำนำข้าว มีมติเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2556 กำหนดระยะเวลาการเปิดจุดรับจำนำ กรณีโรงสีข้ามเขตทั้งในเขตจังหวัดเดียวกันและข้ามเขตจังหวัด กำหนดให้เปิดจุดรับจำนำนอกพื้นที่ได้ไม่เกิน 30 วัน เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นเพียงพอที่จะขยายระยะเวลาออกไปนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

อย่างไรก็ตาม ทางคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการจำนำข้าว ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2556 และมติเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2556 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการเปิดจุดรับจำนำนอกพื้นที่ของโรงสีที่เปิดจุดใน จ.เชียงใหม่ ออกไปอีก 30 วัน ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ขยายระยะเวลารับจำนำนอกพื้นที่ของโรงสีที่เปิดจุดรับจำนำในจังหวัดเชียงใหม่ โดยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 ไปจำนำได้ตามจุดรับจำนำ ตามระยะเวลาที่ขยายของแต่ละจุดรับจำนำตามกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีจุดรับจำนำเปิดรับจำนำข้าวเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในประกาศจังหวัดเชียงใหม่ จะไม่สามารถออกใบประทวนสินค้าได้และจะถือว่าโรงสีที่เข้าร่วมโครงการฯ กระทำผิดหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) กำหนด

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงผลการดำเนินการรับจำนำตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2556/57 จังหวัดเชียงใหม่รอบที่ 1 ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2556 – 25 ก.พ. 2557 มีการเปิดจุดรับจำนำทั้งสิ้น 34 แห่ง คงเหลือที่ยังเปิดจุดรับจำนำตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2556/57 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หจก.เชียงใหม่อินเตอร์ไรซ์ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด เปิดจุดรับจำนำตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค. 2556 เป็นต้นมา และโรงสีวัชระกิจ ต.แม่สาว อ.แม่อาย เปิดจุดรับจำนำตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 2556 เป็นต้นมา

ส่วนผลการรับจำนำตามโครงการฯ มีการออกใบประทวนทั้งสิ้น 33,222 ใบ ปริมาณข้าวเปลือกที่รับจำนำ รวม 140,208.83 ตัน แยกเป็นโรงสีในพื้นที่ มีการออกใบประทวน 16,570 ใบ ปริมาณข้าวเปลือกทั้งข้าวหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวยาว 10% จำนวน 69,905.60 ตัน และโรงสีนอกพื้นที่ มีการออกใบประทวน 21,710 ใบ ปริมาณข้าวเปลือกทั้งข้าวหอมมะลิ และข้าวเปลือกเหนียวยาว 10% จำนวน 70,303.23 ตัน ทั้งนี้ มีการจ่ายเงินโดย ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 25 ก.พ. 2557 จำนวน 16,321 ราย จำนวนเงินทั้งหมด 1,338,244,218 บาท ค้างทำสัญญาและรอรับเงิน จำนวน 11,483 ราย จำนวนเงิน 867,818,285 บาท.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้