ข่าว
100 year

'ปลัด สธ.'เดินหน้าปฏิรูปกระทรวงหมอ

ไทยรัฐออนไลน์4 ก.พ. 2557 16:55 น.
SHARE

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข เน้นปฏิรูประบบสาธารณสุข ครอบคลุมการจัดบริการแบบเขตสุขภาพ และการทำงานร่วมกับองค์กรสุขภาพอื่นในทิศทางเดียวกัน หวังสร้างธรรมาภิบาลเป็นกรอบการปฏิบัติของข้าราชการ...

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 57 ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวหลังประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้วางกรอบการทำงาน โดยการปฏิรูประบบสาธารณสุข จะเร่งดำเนินการทำให้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งในเรื่องเขตสุขภาพ การบูรณาการทำงานร่วมกัน ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมต่างๆ และการทำงานร่วมกับองค์กรสุขภาพ เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส.) เรื่องการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ การบริหารงบประมาณ

การทำให้เกิดธรรมาภิบาลในระบบของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันบุคลากรทุกระดับภายในกระทรวง ทั้งในเรื่องการบริหารงาน จะต้องมีคุณธรรม มีระบบการแต่งตั้งโยกย้ายที่เป็นธรรม มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ชัดเจน ต้องพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งและเป็นแนวปฏิบัติทั้งกระทรวง มีการจัดกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลโดยประชาคมสาธารณสุข ในการรักษาระบบคุณธรรม ซึ่งจะมีการจัดเวทีร่วมแสดงความคิดเห็นและกำหนดกลไกขึ้น

ด้าน นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในการดำเนินงานจัดบริการเขตสุขภาพ ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดตั้งแล้ว 12 เขตทั่วประเทศ จะดำเนินการขับเคลื่อนการจัดบริการร่วมของเขต และภายในจังหวัดของแต่ละเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ ไม่แยกบริการ ประชาชนได้รับการดูแลตั้งแต่เจ็บป่วยเล็กน้อยจนถึงป่วยขั้นรุนแรง ที่ต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาเชื่อมโยงกันเบ็ดเสร็จ โดยใช้เครื่องมือสำคัญ คือ แผนจัดบริการเดียวกัน และเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ ซึ่งจะเชื่อมโยงบริการของโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมดกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เริ่มต้นจัดบริการใน 10 สาขา ด้านสุขภาพที่เป็นปัญหา เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจอุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด สุขภาพจิตและจิตเวช ตาและไต เป็นต้น เน้น 5 กลุ่มวัย ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุ โดยกลไกการทำงานจะตั้งคณะกรรมการดูแลทั้งระดับเขตจังหวัด

ทั้งนี้ นายแพทย์วชิระ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงสาธารณสุขจะประเมินความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนเขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต ใน 2 เรื่องหลัก คือ ด้านการบริหารและด้านวิชาการสนับสนุนงานบริการ เพื่อหาโอกาสพัฒนาในช่วง 6 เดือน หรือปีต่อไป ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว เป็นการเตรียมพร้อมเสนอเป็นทางเลือกที่เหมาะสม หากมีการกระจายอำนาจในอนาคต โดยจะมีทีมวิชาการประเมินผล 1 ชุด ประกอบด้วย บุคลากรภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะทำหน้าที่วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในแต่ละเขตบริการ แบ่งเป็น 4 ทีม โดยมีสาธารณสุขนิเทศเป็นหัวหน้าทีม คาดแล้วเสร็จภายใน มี.ค. 57 นี้.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขปฏิรูประบบสาธารณสุขธรรมาภิบาลณรงค์ สหเมธาพัฒน์ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้