วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สธ.ขับเคลื่อนนโยบายอาชีวะ เพิ่มผู้เรียนพร้อมพัฒนาศักยภาพ

สธ.ขับเคลื่อนนโยบายอาชีวะ เพิ่มผู้เรียนพร้อมพัฒนาศักยภาพ

  • Share:

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เน้นเพิ่มปริมาณผู้เรียน และพัฒนาศักยภาพ...

นางปัทมา วีระวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรอาชีวศึกษา รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายของ สอศ. โดยหารือร่วมกับนายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของอาชีวศึกษา
โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

1. ประเมินสถานการณ์อาชีวศึกษาโดยเร่งด่วน เพื่อนำมากำหนดแนวนโยบายที่สอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์

2. เร่งผลิตกำลังคนระดับ ปวช. ปวส. รวมถึงหลักสูตรระยะสั้น เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และ Logistic ของประเทศ

3. เร่งผลักดันให้เกิดระบบกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยดำเนินการนำร่องบางสาขาอาชีพ ร่วมกับภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพ และกับต่างประเทศ เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล

4. ขยายและยกระดับการเรียนการสอนระบบทวิภาคี เพื่อยกระดับผลผลิตให้มีความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ระดับสูงขึ้น และเพิ่มรูปแบบความร่วมมือมากขึ้น

5. พัฒนาระบบความร่วมมือกับต่างประเทศมากขึ้น ในเรื่องหลักๆ ที่มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์กับการพัฒนาประเทศ

6. ปรับภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา (Rebranding) สร้างภาพลักษณ์ใหม่ ทันสมัย ไม่ทะเลาะวิวาท มีความร่วมมือกับบริษัทใหญ่ ได้มาตรฐาน จบแล้วมีงานทำ

7. ยกระดับการศึกษาของแรงงานไทย ปัจจุบันแรงงานกว่า 25 ล้านคน หรือ 52% ยังไม่จบมัธยมศึกษา จึงควรส่งเสริมให้ยกระดับการศึกษา โดยอาจร่วมกับสถานประกอบการ หรือเปิดให้มาเรียนวันหยุด และ สอศ.มีบทบาทในการดูแลมาตรฐานคุณภาพ และครูอาจารย์

8. การพัฒนาแรงงานต่างด้าวให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับความต้องการ มีมาตรฐาน และสอดคล้องกับบริบทของไทย โดยให้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการนำกรอบแนวทางตามนโยบายดังกล่าว สู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

9. สร้างเครือข่ายอาชีวศึกษาอาเซียน เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง (HUB) อาชีวศึกษาภูมิภาค

10. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสัดส่วนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษา เป็น 50 : 50 ในปี 2558

สอศ. ได้บูรณาการการทำงานระหว่าง สอศ. สพฐ. กศน. และ สช. เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน และวิเคราะห์เป้าหมายการรับนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 ในสัดส่วน 45 : 55 ซึ่งส่งผลให้ สอศ. จะต้องรับนักเรียนนักศึกษาเพิ่มเติม จากปีการศึกษา 2556 จำนวน 48,539 คน นอกจากนี้ ได้สร้างเครือข่ายแนะแนวร่วมกันในทุกสังกัด และเร่งสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อให้เห็นความสำคัญ และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนอาชีวศึกษา โดยคาดหวังให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีปริมาณที่เพียงพอ และมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการรองรับภาคการผลิต และบริการ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ยังได้ดำเนินการจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556 ให้แก่นักศึกษาระดับ ปวช. 3 และระดับ ปวส. 2 สังกัด สอศ. จำนวน 157,634 คน ซึ่งจากการสังเกตการณ์ และติดตามการจัดการทดสอบ V-NET นั้น พบปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่

1. การปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา เงินอุดหนุนรายหัว และค่าอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสม 2. การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ 3. การขาดแคลนครู ซึ่งปัจจุบัน สอศ. มีอัตรากำลังครูสายผู้สอน และพนักงานราชการสายผู้สอน จำนวนทั้งสิ้น 17,373 คน หากจะเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ก็จะต้องจ้างครูเพิ่มขึ้น จำนวน 7,931 คน

นอกจากนี้ มีประเด็นเกี่ยวกับ กรอ. สอศ. ซึ่งมีความก้าวหน้าไปมาก แต่จะต้องคิดหลักสูตร หรือมีโครงการร่วมกันหรือไม่ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพยังมีส่วนใดที่ไม่ก้าวหน้าจากที่ได้หารือร่วมกันแล้วมีความเห็น หรือแนวคิดตรงกันหรือไม่ เช่น ศธ.ต้องการให้ผู้จบอาชีวศึกษาทั้งระดับ ปวช./ปวส. มีเงินเดือนสูงกว่าปริญญาตรี แต่ในระบบราชการยังแบ่งฐานเงินเดือนตามระดับการศึกษา รวมทั้งพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น และการยกระดับแรงงานด้าว และเน้นเรื่องผลสำเร็จของงาน ไม่ต้องเน้นให้เชื่อว่าสำเร็จแล้วก็จบไป แต่ให้มีผลต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์ต่อการอาชีวศึกษาในระยะยาว เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน และมีความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อไป ประเด็นสำคัญ คือ ควรจะต้องดำเนินการในเรื่องที่จะส่งผลต่อการปฏิรูป และยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก ตรงตามความต้องการของประเทศ

ในส่วนของการประชาสัมพันธ์งานอาชีวศึกษา ขอให้เน้นนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวะ และเรื่องอื่นๆ ที่มีความก้าวหน้า เช่น การสร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีวะ เช่น การมีงานทำ มีเงินเดือนดี มุ่งเน้นให้เกิดกระแสของสังคม ให้สังคมเกิดความรู้สึกดีๆ กับอาชีวะ มีการพัฒนาอย่างจริงจัง .

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้