วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เชิญชวนเลือกตั้ง 2 ก.พ.

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เชิญชวนเลือกตั้ง 2 ก.พ.

  • Share:

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เชิญชวนเลือกตั้ง 2 ก.พ. 57 พบการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมา มีคนไปลงคะแนนน้อยมาก ผอ.กกต. เชียงใหม่แนะเข้าดูข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละเขตได้ที่ http://chiangmai.ect.go.th

วันที่ 30 ม.ค. 57 นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 08.00 - 15.00 น. พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ติดภารกิจในวันดังกล่าว ลงทะเบียนและออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดไว้ 1 แห่ง และเขตเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัดอีก 10 แห่งนั้น

ผลการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ณ สถานที่เลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มีจำนวนน้อยมาก โดยมีผู้ไปใช้สิทธิ์เพียง 3,722 คน จากจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ทั้งสิ้น 32,069 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.61 ในขณะที่จำนวนผู้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 10 เขต มีจำนวนถึง 1,986 คน จากจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งสิ้น 2,339 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 84.91

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง ที่ยังไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 26 มกราคม 2557 ให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนเองมีชื่ออยู่ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 08.00 - 15.00 น. พร้อมกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วไป ส่วนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดและยังไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์ ไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ได้

"จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 08.00 - 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรที่หมดอายุสามารถใช้เป็นหลักฐานได้ หรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ ที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ได้แก่ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

ด้าน ดร.สุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 2 ก.พ. นั้น ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ สามารถเข้าไปดูข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละเขตได้ทาง web site สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ http://chiangmai.ect.go.th

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในส่วนของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ อาทิ มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล ป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ พิการหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร และมิได้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร หรือประสบเหตุสุดวิสัย เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งจากสาเหตุดังกล่าว ไปแจ้งเหตุการณ์ไม่ไปใช้สิทธิต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

โดยการแจ้งเหตุให้ทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยการยื่นหนังสือทำได้ 3 วิธี คือ ยื่นด้วยตนเอง หรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแจ้งเหตุแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์ที่ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและไม่ไปแจ้งเหตุแห่งการไม่ไปใช้สิทธิ์ หรือแจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร จะทำให้เสียสิทธิ์ 3 ประการ

ประกอบด้วย เสียสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. เสียสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและสิทธิ์เสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และเสียสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ โดยสิทธิ์ทั้ง 3 ประการจะได้รับกลับคืนเมื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติหรือท้องถิ่น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้