วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'มหาเถรสมาคม' เพิ่มเกณฑ์ประเมินสิ่งแวดล้อมวัด สร้างต้นแบบสู่ชุมชน

มหาเถรสมาคม ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เพิ่มเกณฑ์มาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อมวัด สร้างเกณฑ์ประเมิน 3 ระดับ ยกระดับสร้างต้นแบบสู่ชุมชนใกล้เคียง...

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ว่า ที่ประชุม มส. มีมติเห็นชอบตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอให้ มส. เพิ่มเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของวัด เพื่อเป็นต้นแบบให้ชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการการปลูกต้นไม้ สภาพวิถีชีวิตชุมชน ด้วยการนำหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพของเมรุเผาศพ ซึ่งบางแห่งยังเป็นเมรุที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชุมชน

สำหรับเกณฑ์มาตรฐาน จะแบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเอ คือ ดีมาก ระดับบี คือ ดี และ ระดับซี คือ พอใช้ อย่างไรก็ตาม วัดที่ไม่ได้ทั้ง 3 ระดับ ก็หมายความว่าไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐาน

"ที่ผ่านมา พศ. ประเมินวัด 40,000 แห่ง ทั้งด้านการศึกษา การอบรมคุณธรรมจริยธรรม แม้กระทั่งการจัดการละเล่นที่ไม่เหมาะสม การกำหนดพื้นที่ภายในวัดละเว้นอบายมุข เช่น บุหรี่ หรือแอลกอฮอล์ จนถึงขณะนี้ มีวัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานประมาณร้อยละ 30"

อย่างไรก็ตาม วัดยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนั้น จะมีผลต่อการพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณ การให้ระดับความสำคัญกับเจ้าอาวาส หากวัดมีการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานและทำให้เป็นแหล่งความรู้ของศูนย์กลางชุมชน อย่างเช่น วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่ ที่ส่งเสริมชุมชนผู้ด้อยโอกาสมาเรียนหนังสือ การให้โอกาสชาวเขา ลดปัญหายาเสพติด ทำให้ชุมชนดีขึ้น เจ้าอาวาสจะมีผลต่อการได้รับการประเมินสมณศักดิ์ ถือเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างมาตรฐานการพัฒนาวัดด้วย เป็นต้น ถือว่าจะมีผลต่อการได้รับการพิจารณา เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างต่อไป.

มหาเถรสมาคม ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เพิ่มเกณฑ์มาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อมวัด สร้างเกณฑ์ประเมิน 3 ระดับ ยกระดับสร้างต้นแบบสู่ชุมชนใกล้เคียง... 30 ม.ค. 2557 10:25 30 ม.ค. 2557 22:22 ไทยรัฐ