วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

2 ล้านล้านดันมูลค่าสินค้าเกษตร

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จัดทำรายงานเรื่องผลกระทบภาคเกษตรจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง วงเงิน 2 ล้านล้านบาท โดยสรุปข้อมูลโครงสร้างขนส่งสินค้าเกษตรไทยว่า ในช่วงปี 2550-2553 มีการขนส่งสินค้าเกษตรปริมาณรวมประมาณ 625 ล้านตัน หรือคิดเป็น 30% ของปริมาณการขนส่งสินค้ารวมทั้งประเทศ โดยการขนส่งสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ หรือ 92% เป็นการขนส่งทางถนน โดยสินค้าเกษตรที่มีการขนส่งมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ อ้อย 38.29% ข้าว 18.24% มันสำปะหลัง 12.58% น้ำตาล 4.48% และผลผลิตเกษตรอื่นๆ 10.15%

ส่วนสาเหตุที่การขนส่งสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ เป็นการขนส่งทางถนนเพราะมีโครงข่ายเชื่อมโยง และครอบคลุมจนถึงระดับครัวเรือน ไร่นา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตของเกษตรกร ขณะที่การขนส่งทางรางและทางน้ำ แม้จะมีต้นทุนการขนส่งต่ำกว่าการขนส่งทางถนน แต่โครงข่ายไม่ครอบคลุมและยังขาดการเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งอื่นๆ

ทั้งนี้ หากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางถนน ตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง วงเงิน 2 ล้านล้านบาท โดยการเชื่อมโยงทางหลวงระหว่างประเทศ ทางหลวงพิเศษ จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มการค้าสินค้าเกษตรกับประเทศเพื่อนบ้าน และทางหลวงที่เชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมเข้ากับท่าเรือสำคัญๆ จะช่วยเอื้อประโยชน์ต่อการขนส่งและการค้าสินค้าเกษตรอย่างมาก โดยเฉพาะทางหลวงพิเศษเส้นทางบางปะอิน-นครราชสีมา, บางใหญ่-กาญจนบุรี และพัทยา-มาบตาพุด จะช่วยให้เกษตรกรรายกลางและรายใหญ่ พ่อค้าคนกลาง และผู้รวบรวมสินค้าเกษตร สามารถขนส่งสินค้าไปถึงผู้บริโภคได้รวดเร็วขึ้น ขณะที่แผนการพัฒนาการขนส่งทางน้ำภายในประเทศ โดยเฉพาะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งในแม่น้ำป่าสัก และการก่อสร้างสถานีขนส่งทางน้ำ จ.อ่างทอง จะเป็นประโยชน์กับสินค้าอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น น้ำตาลหรือกากน้ำตาล เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนเงินทุนทั้งในรูปของเงินกู้และความช่วยเหลือด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างกันในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศลุ่มน้ำโขง เป็นจำนวนเงิน 660,000 ล้านเยน หรือประมาณ  206,976 ล้านบาท ในช่วง 3 ปีนี้ (2557-2559) เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญต่อญี่ปุ่น.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จัดทำรายงานเรื่องผลกระทบภาคเกษตรจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง วงเงิน 2 ล้านล้านบาท โดยสรุปข้อมูลโครงสร้างขนส่งสินค้าเกษตรไทยว่า ในช่วงปี 2550-2553... 30 ม.ค. 2557 00:20 30 ม.ค. 2557 00:20 ไทยรัฐ