วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'กรุงเทพโพลล์'ระบุ ตรุษจีนปีนี้ของไหว้เจ้าแพงขึ้น แต่คนยังจ่ายเพิ่ม

"กรุงเทพโพลล์" สำรวจความเห็นของประชาชนชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ไหว้เจ้าในช่วงตรุษจีนปีนี้ พบของไหว้เจ้าแพงขึ้น แต่คนยังใช้จ่ายเพิ่ม...

กรุงเทพโพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความเห็นของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ จำนวน 1,155 คน ระหว่างวันที่ 24-26 ม.ค. พบว่า ร้อยละ 55.3 เตรียมงบประมาณไว้ใช้สำหรับเทศกาลตรุษจีนปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว รองลงมาร้อยละ 32.2 ระบุว่า เตรียมไว้พอๆ กับปีที่แล้ว และมีเพียงร้อยละ 12.5 ที่ระบุว่าเตรียมไว้ลดลงจากปีที่แล้ว

ทั้งนี้ เมื่อให้เปรียบเทียบราคาของไหว้เจ้าในปีนี้กับปีที่แล้ว ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 80.2 เห็นว่าของไหว้เจ้ามีราคาแพงขึ้น ร้อยละ 19.0 เห็นว่าราคาพอๆ กับปีที่แล้ว มีเพียงร้อยละ 0.8 เท่านั้น ที่เห็นว่าราคาถูกกว่าปีที่แล้ว โดยร้อยละ 46.8 ตั้งใจจะซื้อของไหว้เจ้าครบตามประเพณี แต่คงต้องซื้อแต่ละอย่างในปริมาณน้อยลง และร้อยละ 23.9 คงต้องตัดของไหว้เจ้าบางอย่างที่ตัดได้ออก ซึ่งอาจจะไม่ครบตามประเพณี ขณะที่ร้อยละ 23.5 จะซื้อของไหว้เจ้าครบตามประเพณี และซื้อในปริมาณมาก

สำหรับผู้ที่ได้รับอั่งเปาในปีนี้ ร้อยละ 59.9 คาดว่าจะได้รับเท่าเดิม รองลงมาร้อยละ 26.7 คาดว่าจะได้รับอั่งเปาลดลง และร้อยละ 13.4 คาดว่าจะได้รับอั่งเปาเพิ่มขึ้น ส่วนผู้ที่แจกอั่งเปาในปีนี้ร้อยละ 68.5 จะแจกอั่งเปาเท่าเดิม รองลงมาร้อยละ 15.9 คาดว่าจะแจกอั่งเปาเพิ่มขึ้น และร้อยละ 15.6 คาดว่าจะแจกอั่งเปาลดลง

เมื่อถามว่าสิ่งที่ชอบในช่วงเทศกาลตรุษจีนมากที่สุด คือ ได้ไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษ ร้อยละ 75.0 รองลงมาคือ ได้พบปะญาติพี่น้อง รวมญาติร้อยละ 65.7 และได้ขอพรเป็นสิริมงคลชีวิต ร้อยละ 63.6 ขณะที่เรื่องที่จะอธิษฐานขอพรจากการไหว้เจ้าในวันตรุษจีนที่จะถึงนี้มากที่สุด คือ ขอให้ตนเองและครอบครัวมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงร้อยละ 30.3 รองลงมาคือ ขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข มีความสุขตลอดไปร้อยละ 21.6 และขอให้ประเทศไทยสงบสุข ร้อยละ 13.7.

"กรุงเทพโพลล์" สำรวจความเห็นของประชาชนชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ไหว้เจ้าในช่วงตรุษจีนปีนี้ พบของไหว้เจ้าแพงขึ้น แต่คนยังใช้จ่ายเพิ่ม... 29 ม.ค. 2557 16:01 29 ม.ค. 2557 23:49 ไทยรัฐ