วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยูนิเซฟเผยแพร่คู่มือหนุนทำธุรกิจสอดคล้องสิทธิเด็ก

องค์การยูนิเซฟ เผยแพร่คู่มือ 4 ชุด เพื่อช่วยบริษัทต่างๆ ดำเนินธุรกิจตามหลักการทำธุรกิจที่สอดคล้องกับสิทธิเด็ก (Children’s Rights and Business Principles - CRBP) ซึ่งหลักการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถจัดการกับผลกระทบที่ธุรกิจมีต่อสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ชุดคู่มือดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยทำให้หลักการดังกล่าว "กระจ่างขึ้น" โดยการอธิบายด้วยภาษาง่ายๆ ว่าสิทธิเด็กมีความหมายอย่างไรต่อการดำเนินงานของภาคธุรกิจ และองค์กรธุรกิจจะให้ความเคารพและสนับสนุนสิทธิเด็กอย่างไรในการตัดสินใจ การจัดกิจกรรมและการจัดการความสัมพันธ์ที่มีกับลูกค้า คู่ค้าหรือผู้จัดหาสิ่งของและบริการให้ ตลอดจนชุมชนที่ตนเกี่ยวข้องด้วย คู่มือเหล่านี้ใช้เวลาพัฒนากว่าสามปี โดยผ่านการปรึกษาหารือเชิงกระบวนการกับชุมชนธุรกิจต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตรจำนวนมาก

หลักในการทำธุรกิจที่สอดคล้องกับสิทธิเด็ก ซึ่งเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2554 และพัฒนาโดยองค์การยูนิเซฟและพันธมิตรนั้น ยึดหลักการ 10 ประการ อันครอบคลุมกิจกรรมและการปฏิบัติงานต่างๆ ที่องค์กรธุรกิจควรทำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอันจะมีผลกระทบแง่ลบต่อสิทธิเด็ก ตลอดจนมาตรการที่องค์กรธุรกิจเหล่านั้นควรปฏิบัติ เพื่อการส่งเสริมสิทธิเด็ก โดยมีเป้าหมายให้บริษัทต่างๆ ทุกขนาด ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ใด มีใครเป็นเจ้าของ และมีโครงสร้างแบบใด สามารถนำคู่มือเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชุดคู่มือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักในการทำธุรกิจ ที่สอดคล้องกับสิทธิเด็กของยูนิเซฟ (ภาษาอังกฤษ) ประกอบด้วย เด็กเป็นเรื่องของทุกคน สิทธิเด็กกับการกำหนดนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ สิทธิเด็กกับการประเมินผลกระทบจากการทำธุรกิจ และสิทธิเด็กกับการรายงานผลการพัฒนาอย่างยั่งยืน.

องค์การยูนิเซฟ เผยแพร่คู่มือ 4 ชุด เพื่อช่วยบริษัทต่างๆ ดำเนินธุรกิจตามหลักการทำธุรกิจที่สอดคล้องกับสิทธิเด็ก (Children’s Rights and Business Principles - CRBP) ซึ่งหลักการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ 29 ม.ค. 2557 11:22 29 ม.ค. 2557 12:05 ไทยรัฐ