วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สหกรณ์ไทย...เฉลิมฯ 60 ปี พระเทพฯ

โดย ดอกสะแบง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี....ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อขบวนการสหกรณ์ไทย นำแนวปฏิบัติวิธีการสหกรณ์กับโครงการพระราชดำริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ...

กรมส่งเสริมสหกรณ์...เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งมีโอกาสสนองงานฯ อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยดำเนินการ ส่งเสริมวิธีการสหกรณ์ให้กับนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จากนั้นจึงขยายผลสู่โรงเรียนในสังกัดอื่นๆ รวมแล้วทั่วราชอาณาจักรกว่า 5,200 โรงเรียน

เนื่องใน โอกาสมหามงคล....สมเด็จพระเทพฯ ทรงเจริญพระชน- มายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงร่วมกับขบวน การสหกรณ์ จัด “โครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ขับเคลื่อนความรู้และกิจกรรมการสหกรณ์ สู่เด็ก เยาวชน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม...

โดย...สร้างอาคารมอบให้โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและ เยาวชนฯ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ จำนวน 10 หลัง รวม 40 ล้านบาท เป็นเบื้องต้น จากนั้นมอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เร่งถ่ายทอดความรู้การสหกรณ์สู่เด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบ

พร้อม...สร้างเครือข่ายส่งเสริมกิจกรรมทางสหกรณ์ในโรงเรียน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้แนวคิด หลักการและวิธีการสหกรณ์ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ อาทิ ส่งเสริมการออม การสร้างวินัย การแบ่งปัน และการพึ่งพาตนเอง ฯลฯ โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (จนถึง 2 เมษายน 2558) วางเป้า 200 โรงต่อปี รวม 600 โรงทั่วประเทศ...

และ...เร่งดำเนินกิจกรรม “1 สหกรณ์ 1 ทุนการศึกษา” พัฒนาการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้มีโอกาสศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี ภายใต้ชื่อ “กองทุนส่งเสริมการศึกษาภายใต้โครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา”

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทิ้งท้ายโดยเน้นว่า “...สหกรณ์จะจัดสรรทุนฯ เพื่อการศึกษาแก่เด็กนักเรียนถึงระดับปริญญาตรีได้ไม่น้อยกว่า 200 กองทุนต่อปี โดยขบวนการสหกรณ์จะรวมพลังขับเคลื่อนกิจกรรมทางสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง...เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม...”

...สร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน...ให้สอดคล้องกับ อุดมการณ์ หลักการ และ วิธีการสหกรณ์...!!

 

ดอกสะแบง

29 ม.ค. 2557 11:04 29 ม.ค. 2557 11:04 ไทยรัฐ