วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศธ.ประกาศปฏิรูปฟุดฟิดฟอไฟเริ่มปี 57

รมว.ศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เริ่มตั้งแต่ ป.1 ปีการศึกษา 2557...

นางอ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยกำหนด 6 นโยบาย เพื่อให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือก้าวถึงองค์ความรู้และก้าวทันโลก รวมถึงพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยดังนี้ 1.ให้ใช้กรอบมาตรการความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล 2.ปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ เน้นการสื่อสาร ที่เริ่มจากฟัง พูด อ่านและเขียนตามลำดับ 3.ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานหลักด้วยหลักสูตรแบบเรียน สื่อการเรียนการสอนด้วยวิธีที่แตกต่างกันได้ตามความพร้อมของสถานศึกษา

รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า 4.ส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พัฒนาห้องเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการฟังและพูดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมถึงเพิ่มเติมให้เป็นวิชาเลือก 5.ยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครู และ 6.ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความสามารถทางภาษาของครูและผู้เรียน ทั้งนี้ให้เริ่มตั้งแต่ ป.1 ปีการศึกษา 2557.

รมว.ศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เริ่มตั้งแต่ ป.1 ปีการศึกษา 2557... 29 ม.ค. 2557 00:22 29 ม.ค. 2557 02:36 ไทยรัฐ