วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ถึงกฤษฎีกา (อีกวัน)

ถึงกฤษฎีกา (อีกวัน)

โดย ซี.12
29 ม.ค. 2557 05:00 น.
  • Share:

เหตุที่ต้องเขียนถึงกฤษฎีกาเป็นวรรคเป็นเวรมาสามวันเข้านี่แล้วก็เพราะว่ามีข้อเท็จจริงอยู่ประการหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้กันคือ “ข้าราชการ” ในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่เป็น “นักกฎหมาย” นั้น ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญธรรมดาไปเสียแล้ว

แต่เป็น นักกฎหมายกฤษฎีกา ที่มีตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไม่ด้อยไปกว่า ข้าราชการอัยการ นั่นหมายความว่ามีเงินเดือนและค่าตอบแทนจากรัฐสูงลิบลิ่วมากกว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญ ทั่วไป ต่อให้เป็น นักกฎหมาย หรือ นิติกร ในหน่วยงานใดๆก็ตาม นี่เป็นอย่างนี้มานานกว่า 5 ปีแล้ว

ทั้งนี้มาตรา 63/1 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติให้มีตำแหน่ง นักกฎหมายกฤษฎีกา ขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานกฎหมายของรัฐ โดยตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกานี้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในทางนิติศาสตร์ การร่างกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านกฎหมายตามความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้นักกฎหมายกฤษฎีกาได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งในอัตราที่คำนวณแล้วไม่ต่ำกว่าค่าตอบแทนของข้าราชการอัยการ

ทั้งนี้ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่ง การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกา และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาเป็นไปตามระเบียบที่ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายกรัฐมนตรีโดยตำแหน่ง) กำหนด ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกา พ.ศ.2551 กำหนดให้นักกฎหมายกฤษฎีกามี 3 ชั้น ได้แก่ นักกฎหมายกฤษฎีกาชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3

โดยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาเมื่อคำนวณรวมกับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มพิเศษอื่นในลักษณะเดียวกันกับเงินประจำตำแหน่งแล้วจะต้องเป็นค่าตอบแทนที่ไม่ต่ำกว่าค่าตอบแทนข้าราชการอัยการ ดังต่อไปนี้

1. นักกฎหมายกฤษฎีกา ชั้นที่ 1 ซึ่งดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนระดับ 11 (เดิม) คือ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ได้รับค่าตอบแทนขั้นสูงไม่เกินค่าตอบแทนข้าราชการอัยการ ชั้น 8 (อัยการสูงสุด)

2. นักกฎหมายกฤษฎีกา ชั้นที่ 1 ซึ่งดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนระดับ 10 (เดิม) ให้ได้รับค่าตอบแทนขั้นสูงไม่เกินค่าตอบแทนข้าราชการอัยการ ชั้น 7 (รองอัยการสูงสุด)

3. นักกฎหมายกฤษฎีกา ชั้นที่ 1 ซึ่งดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนระดับ 9 (เดิม) ให้ได้รับค่าตอบแทนขั้นสูงไม่เกินค่าตอบแทนข้าราชการอัยการ ชั้น 6 (อัยการพิเศษ)

4. นักกฎหมายกฤษฎีกา ชั้นที่ 1 ซึ่งดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนระดับ 8 (เดิม) ให้ได้รับค่าตอบแทนขั้นสูงไม่เกินค่าตอบแทนข้าราชการอัยการ ชั้น 4 (อัยการจังหวัด)

5. นักกฎหมายกฤษฎีกา ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ให้ได้รับค่าตอบแทนขั้นสูงไม่เกินค่าตอบแทนข้าราชการอัยการ ชั้น 3 (อัยการประจำกรม)

หรือเพราะว่าเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงพอฟัดพอเหวี่ยงกับอัยการอย่างนี้เล่าที่ผู้นำองค์กรแต่ละคนในระยะหลังจึงมีพฤติกรรมให้คนข้องใจว่ารับใช้รัฐบาลตะพึดตะพือโดยไม่คิดหน้าคิดหลังแบบเดียวกับอัยการนั่นแหละ

จริงไม่จริงลองสอดส่องดูแลเจ้านายใกล้ตัวกันหน่อยนะ นักกฎหมายกฤษฎีกา ที่รัก.

 

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้