วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนไทยรั้งท้ายความรู้ด้านการเงิน!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดเผยผลสำรวจทักษะทางการเงินของคนไทยในปี 56 ที่ผ่านมา เพื่อติดตามระดับความรู้ พฤติกรรม และทัศนคติทางการเงินของคนไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการกำหนดกลยุทธ์และจัดลำดับความสำคัญในการส่งเสริมทักษะทางการเงินที่เหมาะสม โดยการสำรวจครอบคลุมการวัด 3 ด้านหลักคือ ความรู้ทางการเงิน, พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน อายุตั้งแต่15-89 ปี ความรู้ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป รายได้ตั้งแต่ 7,800-52,000 บาทต่อเดือน พบว่า ระดับคะแนนทักษะทางการเงินของคนไทยได้เฉลี่ย 12.9 คะแนน หรือ 58.5% ของคะแนนเต็ม 22 คะแนน เทียบกับคะแนนเฉลี่ยของ 14 ประเทศที่ร่วมโครงการสำรวจทักษะทางการเงินกับ OECD พบว่า คะแนนของคนไทยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประเทศที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 13.7 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ถือว่าคนไทยยังอยู่ในระดับด้อย ด้านความรู้ทางการเงิน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 46.8% ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม 8 และมีคนไทยมากกว่า 30% ที่มีคะแนนความรู้ทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ขณะที่คะแนนเฉลี่ยด้านพฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี ด้านพฤติกรรมทางการเงินทำคะแนนได้ 65.6% และทัศนคติทางการเงินได้ 64.5% ของคะแนนเต็ม นอกจากนี้ พบว่าบุคคลที่มีระดับการศึกษาและรายได้ที่ต่ำจะมีคะแนนทักษะทางการเงินต่ำกว่ากลุ่มอื่นๆ  ซึ่งการให้ความรู้ทางการเงินจะช่วยปรับให้บุคคลมีพฤติกรรมทางการเงินที่ดีขึ้นได้

ทั้งนี้ ความรู้ทางการเงินที่คนไทยยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้คือ การคำนวณดอกเบี้ยของสินเชื่อและการคำนวณดอกเบี้ยทบต้น ไม่เข้าใจนโยบายคุ้มครองเงินฝากและความเข้าใจถึงมูลค่าของเงินตามกาลเวลา ขณะที่ด้านพฤติกรรมทางการเงินที่คนไทยส่วนหนึ่งยังปฏิบัติได้ไม่เหมาะสม คือ การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การเปรียบเทียบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ และการไม่กู้ยืมหากรายรับไม่เพียงพอ หากพิจารณาระดับภาคและจังหวัด พบว่า ประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนทักษะทางการเงินต่ำที่สุด และจังหวัดที่พบว่ามีคะแนนทักษะทางการเงินต่ำในทุกภาคเป็นจังหวัดที่มีธุรกรรมทางการเงินไม่มากเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดเผยผลสำรวจทักษะทางการเงินของคนไทยในปี 56 ที่ผ่านมา เพื่อติดตามระดับความรู้ พฤติกรรม และทัศนคติทางการเงินของคนไทย ... 28 ม.ค. 2557 00:51 28 ม.ค. 2557 23:09 ไทยรัฐ