วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วธ.ชูยุทธศาสตร์ใหม่ สู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ

กระทรวงวัฒนธรรม ปรับบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ เน้นทำงานกับเครือข่าย สร้างจิตสำนึก ไม่คอร์รัปชัน ยึดมั่นประชาธิปไตย...

วันที่ 27 ม.ค. 57 นายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า จากการประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด วธ. เกี่ยวกับนโยบายการปรับเปลี่ยนบทบาทของกระทรวง จากกระทรวงสังคมที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ เป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ โดยตนได้มอบหมายให้ผู้บริหารทบทวนแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันใน 3 ประเด็น ได้แก่

1. เครือข่ายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะสภาวัฒนธรรมจังหวัด อำเภอ และตำบล ที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม และสามารถทำงานแบบบูรณาการ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมได้ เพราะเครือข่ายเหล่านี้ คือตัวแทนในการประสานงานการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมกับคนทั้งประเทศ

2. กำหนดวิสัยทัศน์ให้ข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ตระหนักถึงการไม่ทุจริตและคอร์รัปชัน และยึดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ในการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ ให้แก่ ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ โดยใช้แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. สร้างประชาธิปไตยในการทำงานร่วมกัน ระหว่างข้าราชการและประชาชน เช่น การดำเนินโครงการรากวัฒนธรรม ที่ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคบูรณาการการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่ สืบค้นรากวัฒนธรรมของตนเอง เพื่อนำมาต่อยอดทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้กับชุมชน ซึ่งจะทำให้เกิดความสามัคคี และยอมรับในสิ่งที่ร่วมกันทำ เพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย.

กระทรวงวัฒนธรรม ปรับบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ เน้นทำงานกับเครือข่าย สร้างจิตสำนึก ไม่คอร์รัปชัน ยึดมั่นประชาธิปไตย... 27 ม.ค. 2557 15:54 27 ม.ค. 2557 16:25 ไทยรัฐ