วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ ก้าวทันเทคโนฯตามรอยพระราชดำริ

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ชื่นชมสิ่งประดิษฐ์จากแนวคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนรุ่นใหม่.

ร่วมส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ ฉลาดรอบรู้ ก้าวทันโลก ก้าวทันเทคโนโลยีตามรอยพระราชดำริ  ซึ่ง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ปาฐกถาพิเศษ  “การพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว”  เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในงานสัปดาห์วิชาการ “Siamtech Smart Technology 2014”  จัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) เมื่อเร็วๆนี้

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  กล่าวว่า พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการเทิดพระเกียรติเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย  พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย  พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย พระบิดาแห่งฝนหลวง และล่าสุด ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า  “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”  ความเป็นครูของพระองค์ทรงทำดังนี้  คือ  ทรงทำให้ดู  ไม่มีการสั่งการ  แต่ทรงพยายามทำให้ดู  พยายามชักจูง  พยายามสอน ทรงสอนง่ายๆ สอนในหลักปฏิบัติ โดยพระองค์ทรงมีวิธีสอนให้เข้าใจอย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม และทรงสอนว่า จะเข้าไปทำกิจกรรมที่ไหน ต้องรู้ภูมิสังคมคือ ภูมิศาสตร์ หมายถึง พื้นดิน ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ ที่อยู่รอบๆตัวเราก่อน ต้องเข้าใจธรรมชาติ อยู่กับธรรมชาติ ส่วนสังคม หมายถึง คน ต้องยึดหลักวิถีชีวิตของคน ให้เคารพคน เข้าใจคน  ดังนั้นเรื่องภูมิสังคม ช่วยในเรื่องหลักการทำงาน เป็นบทเรียนที่ล้ำค่าอย่างยิ่ง สำหรับโครงการพระราชดำริ ทรงบริหารโครงการอย่างมีระบบ และทรงนำวิชาการทุกแขนงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทรงนำศาสตร์ทางด้านเกษตรกรรม วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ มาพัฒนาระบบเกษตรที่พระองค์ทรงเน้นในการพัฒนา เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ด เสร็จ  เป็นมิติใหม่ของการบริหารงาน ซึ่งนำเอาแผนงานของส่วนราชการต่างๆ มาประสานให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรมากที่สุด


นอกจากนี้ ในงานยังได้มีการแสดงสิ่งประดิษฐ์จากแนวคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนรุ่นใหม่  อย่าง  สิทธิพงษ์ สุภาพ-จิรายุ ดอนอ้อย ปวช.3 สาขาเทคนิคยานยนต์  ที่สร้างผลงาน  “อุปกรณ์ลดอุณหภูมิภายในห้องอาศัย” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ลดอุณหภูมิความร้อนภายในห้องให้เย็นลง โดยไม่ต้องเปิดแอร์ ซึ่งจะใช้แผ่นเหล็กสร้างเป็นชั้นๆ เปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานเย็น.

 

27 ม.ค. 2557 14:41 27 ม.ค. 2557 14:53 ไทยรัฐ