วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทล.รายงานผ่านสมาร์ทไอที

ทล.รายงานผ่านสมาร์ทไอที

  • Share:

“รายงานวันจันทร์”-เข้าถึงสภาพจราจร, อุบัติเหตุทางหลวงเร็วขึ้น

ปัจจุบันการรายงานสภาพจราจรและอุบัติเหตุบนท้องถนน มีความรวดเร็วกว่าแต่ก่อนมาก และยิ่งรู้เร็วมากขึ้นเท่าไหร่ การแก้ไขปัญหา รวมถึงการให้ความช่วยเหลือก็จะรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ กรมทางหลวงจึงจัดโครงการ “ทางหลวงยุคใหม่ สะดวกปลอดภัย ด้วยสมาร์ทไอที” รายละเอียดเป็นอย่างไร วันนี้ อานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง จะมาชี้แจงกับ “รายงานวันจันทร์”...

---------------------


ถาม...ที่มาของโครงการ “ทางหลวงยุคใหม่ สะดวกปลอดภัย ด้วยสมาร์ทไอที” เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่

อานนท์...โครงการนี้เริ่มปี 2556 โดยกรมทางหลวง ว่าจ้าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านความปลอดภัย (ระยะที่ 1) งบว่าจ้าง 20 ล้านบาท ระยะเวลา 12 เดือน วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อขยายผลระบบสารสนเทศอุบัติเหตุบนทางหลวง (Highway Accident Information Management System: HAIMS) ให้ครอบคลุมพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง

เพื่อให้เกิดระบบการทำงานที่ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ทันสมัย จากเดิมที่ระบบสารสนเทศของกรมทางหลวงจะรายงานผ่านคนที่บันทึก เช่น เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง เจ้าหน้าที่กู้ภัย และตำรวจทางหลวง เป็นต้น แล้วส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซึ่งล่าช้าและอาจผิดพลาด กรมทางหลวงจึงได้พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

ถาม...รายละเอียดของโครงการมีอะไรบ้าง


อานนท์...การดำเนินโครงการแยกเป็น 4 ส่วน คือ 1. พัฒนาระบบรายงานปริมาณจราจรบนโครงข่ายทางหลวง (Traffic Information Management System : TIMS) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล ระบบ TIMS ช่วยให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจราจรได้เร็วขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันมีความทันสมัย สามารถอ้างอิงจุดบนแผนที่ GIS และส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรียกใช้และรายงานข้อมูลได้ทันที

2. ปรับปรุงรูปแบบการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุของระบบ HAIMS โดยพัฒนาระบบเป็น Mobile Application “thailand Highway Traffic” และใช้เครือข่ายความร่วมมือกับมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (ITIC) ซึ่งรองรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS 3.ปรับปรุงค่าความปลอดภัยทางกายภาพทางหลวง (Road AssessmentIndex : RAI) เป็นตัวบ่งชี้ระดับความปลอดภัยของโครงข่ายทางหลวงเพื่อลดอุบัติเหตุ รวมถึงกำหนดแนวทางการปรับปรุงความปลอดภัย และ 4.ปรับปรุงเว็บไซต์ http://bhs.doh.go.th เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั่วไปได้สืบค้นข้อมูลทางถนน เช่น เส้นทางลัด สภาพการจราจรล่าสุด และสถิติอุบัติเหตุ เป็นต้น


ถาม...ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการรายงานจราจรและอุบัติเหตุได้หรือไม่


อานนท์...เว็บไซต์ของสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง นอกจากจะมีข้อมูลแผนที่เส้นทางจราจร ตรวจสอบปริมาณรถจากกล้องซีซีทีวีแบบเรียลไทม์ ติดตั้งกว่า 90 จุดบนถนนสายหลักทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลการเดินทาง ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ได้ด้วย เบื้องต้นจะต้องสมัครเป็นสมาชิก เพื่อตรวจสอบประวัติ หลังจากสมัครเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับรหัส ก็สามารถเข้ารายงานข้อมูลได้ทันที นอกจากนี้ในอนาคตกรมทางหลวงจะพัฒนาทั้งระบบและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยอื่นๆ เพื่อร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้