วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศรส.ล่าชื่อคนเดือดร้อนชัตดาวน์ จัดงบช่วย

"ธาริต เพ็งดิษฐ์'' อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ในฐานะคณะกรรมการ ศรส. เตรียมจัดงบช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากการปิดกรุงเทพฯ ของกลุ่ม กปปส.

วันที่ 26 ม.ค. 57 นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ในฐานะคณะกรรมการ ศรส. กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดการชุมนุมเรียกร้องของกลุ่ม กปปส. อย่างต่อเนื่องตลอดมาถึงขั้นปิดกรุงเทพมหานคร มีการกระทำที่ล่วงละเมิดกฎหมายหลายเรื่องหลายกรณี ยุยงให้ประชาชนล่วงละเมิดต่อกฎหมายและก่อความไม่สงบในบ้านเมือง มีการปิดการจราจรในถนนสำคัญ บุกรุกและยึดสถานที่ราชการหลายแห่ง ไล่ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกจากสถานที่ราชการ ตัดน้ำตัดไฟ ซึ่งก่อให้เกิดความวุ่นวายและนำไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศ จนในที่สุดรัฐบาลได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ดังที่ทราบกันทั่วไปแล้วนั้น

จากการชุมนุมดังกล่าว นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและระบบเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ยังก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายแก่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการดำเนินชีวิตประจำวันที่ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ การติดต่อธุรกิจ การค้าการขาย การทำธุรกรรมการเงิน การเดินทางสัญจรไปมา และการขัดขวางการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายดังกล่าว

ศรส. จึงได้กำหนดแนวทางในการสำรวจข้อมูลและให้ความช่วยเหลือเยียวยา รวมทั้งเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินคดีกับแกนนำ กปปส. ด้วย โดยจะสำรวจความต้องการของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากการปิดกรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากการชุมนุมของ กปปส.ในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เพื่อเสนอรัฐบาลภายหลังจากการชุมนุมยุติ ดังนี้

ศรส. จัดให้มีการเปิดรับการแสดงความจำนงจากพี่น้องประชาชนตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันที่ 28 มกราคม 2557 จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 (รวม 7 วัน) โดยให้ทุกท่านไปแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือได้ที่กองบังคับการปราบปราม พหลโยธิน รวมถึงสถานีตำรวจทุกแห่ง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกและรับการแสดงความจำนงตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ในการแสดงความจำนง ให้พี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานว่าแต่ละท่านได้รับความเดือดร้อนและเสียหายอย่างไร เช่น ส่งกะรถไม่ทัน  ชำระเงินกู้ดอกเบี้ย เบี้ยประกันภัย งวดรถ หรือดำเนินการอื่นใดทางการเงิน หรือทางธนาคาร หรือทางการค้าไม่ทันตามกำหนด ตลอดจนการดำเนินการต่างๆ ที่ขัดข้อง ล่าช้า ติดขัด จนเกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างพร้อมกัน

รวมทั้งการขัดขวางการเดินทางของผู้เจ็บป่วย การศึกษา โดยเฉพาะการใช้สิทธิเลือกตั้งที่ถูกขัดขวาง เป็นต้น ซึ่งเป็นความเดือดร้อนและเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปิดกรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากการชุมนุมของ กปปส. ทั้งนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนและเสียหายทุกท่านนำบัตรประจำตัวประชาชน และแจ้งภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งโดยไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดนนทบุรี หรือจังหวัดปทุมธานี หรือจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ จะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และหลังจากรับแจ้งแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ออกบันทึกประจำวัน หรือ ปจว. ให้พี่น้องประชาชนแต่ละคนเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อไปใช้ดำเนินการต่อไป

หลังจากได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของพี่น้องประชาชนตามที่กำหนดดังกล่าว รวม 7 วันแล้ว ศรส. จะดำเนินการขอความร่วมมือให้ธนาคาร บริษัท ห้างร้าน โรงแรม หรือกิจการค้าทุกประเภท ช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนและเสียหายที่มีนิติสัมพันธ์กับธนาคาร บริษัท ห้างร้าน โรงแรม หรือกิจการค้าต่างๆ  เช่น การผ่อนผันหรือขยายเวลาการรับชำระหนี้ การผ่อนผันค่าปรับกรณีชำระหนี้ล่าช้า หรือการลดหย่อนค่าเสียหายหรือการดำเนินการใดๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือทุเลาความเสียหาย เป็นต้น โดยภาคธุรกิจใดให้ความร่วมมือ ศรส. จะเสนอรัฐบาลภายหลังจากการชุมนุมยุติพิจารณาให้การช่วยเหลือด้านภาระภาษี หรือเงินกู้จากธนาคารของรัฐ เป็นต้น

นอกจากนี้ ศรส. จะเสนอรัฐบาลภายหลังจากการชุมนุมยุติ พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินกู้ดอกเบี้ยถูกจากสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารของรัฐ เป็นต้น อนึ่ง ข้อมูลการสำรวจผู้เสียหายนี้จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินคดีกับแกนนำ กปปส. ด้วย

"ธาริต เพ็งดิษฐ์'' อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ในฐานะคณะกรรมการ ศรส. เตรียมจัดงบช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากการปิดกรุงเทพฯ ของกลุ่ม กปปส. 26 ม.ค. 2557 16:10 26 ม.ค. 2557 17:01 ไทยรัฐ