วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ญี่ปุ่นชมไทยระบบดูแลผู้สูงอายุดี เตรียมขยายสู่อาเซียน

ญี่ปุ่นชื่นชมโครงการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของไทยว่าเป็นระบบที่ดี ดูแลได้ครบถ้วนพร้อมร่วมมือศึกษาพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มอื่นที่ต้องพึ่งพิงในระยะยาว...

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. นายแพทย์ชาญวิทย์  ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นหรือไจก้า  ( JICA) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการระยะยาวที่ยั่งยืน สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ รวมทั้งกลุ่มผู้ป่วยอื่นๆ ที่อยู่ในชุมชนและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ซึ่งมีอาการคงที่  แต่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การรับประทานอาหาร การขับถ่าย เป็นต้น หรือที่เรียกว่ากลุ่มติดเตียง ติดบ้าน ซึ่งคาดว่าขณะนี้จะมีประมาณร้อยละ 1 ของประชากรทั่วประเทศ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแล รักษา และพัฒนาการทำงานของอวัยวะต่างๆ ของผู้สูงอายุ ระงับและป้องกันอาการเจ็บป่วยไม่ให้แย่ลงกว่าเดิม และให้คำแนะนำเทคนิคการดูแลพยาบาล เพิ่มขวัญกำลังใจแก่ญาติหรือครอบครัว ในการร่วมกันดูแลผู้สูงอายุร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  ใช้เวลาดำเนินการ 5 ปี  ระหว่าง ปี 56-60  ในพื้นที่ชุมชน 6 จังหวัดที่มีความหลากหลาย ทั้งชุมชนเมืองหนาแน่น  ชุมชนเมืองทั่วไป  และชนบท ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงราย นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี นนทบุรี และขอนแก่น โดยญี่ปุ่นมีแนวคิดจะนำรูปแบบของไทยไปขยายผลในประเทศอาเซียน ซึ่งมีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน เพื่อดูแลประชาชนที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน

การดำเนินโครงการดังกล่าวได้บูรณาการกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งกระทรวง หน่วยงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยตั้งคณะกรรมการดูแล  2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการชุดดำเนินงาน ประกอบด้วย หน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดทำแผนการให้บริการหลายรูปแบบ  เช่น การช่วยเหลือที่บ้าน บริการแบบเช้าเย็นกลับเพื่อรักษาการเข้าสังคมของผู้สูงอายุ การฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน นวดแผนไทย การประกอบอาหาร การออกกำลังกาย โดยจะมีการจัดอาสาสมัครดูแลร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในท้องถิ่น  และหากผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน จะมีระบบการประสานงานแจ้งแพทย์เจ้าของไข้ทราบ และส่งรถพยาบาลและทีมกู้ชีพฉุกเฉินไปรับถึงบ้าน เนื่องจากการดูแลรักษาผู้สูงอายุมีความแตกต่างจากวัยอื่นๆ เพราะอวัยวะหลายส่วนอยู่ในสภาวะที่เสื่อมถอย.

ญี่ปุ่นชื่นชมโครงการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของไทยว่าเป็นระบบที่ดี ดูแลได้ครบถ้วนพร้อมร่วมมือศึกษาพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มอื่นที่ต้องพึ่งพิงในระยะยาว 26 ม.ค. 2557 14:57 26 ม.ค. 2557 15:14 ไทยรัฐ