วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โรคผิวหนัง

โดย

www.inderm.go.th เว็บไซต์ของสถาบันโรคผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนังได้จัดตั้งขึ้นด้วยการริเริ่มของชมรมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และได้มีมติเห็นชอบด้วยในหลักการตามโครงการกระทรวง สาธารณสุข โดยมีเหตุผลในการจัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์ กลางแพทย์แขนงโรคผิวหนัง  ซึ่งจะมีประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับวิชาการโรคผิวหนัง เมืองร้อนในประเทศ และประชาชนจะได้รับการบำบัดโรคผิวหนังต่างๆอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ

แนะนำสถาบัน แนะนำประวัติสถาบัน วิสัยทัศน์/พันธกิจ หน้าที่ และโครงสร้างสถาบันบริการ Electronic มีระบบสารบรรณ E-Learning วารสารโรคผิวหนัง และวีดิทัศน์การแพทย์ ให้ท่านศึกษา งานวิจัยและสถิติ  เสนองานวิจัยของสถาบัน นอกจากนี้ บริการของเรา ยังมีงานบริการผู้ป่วยนอก งานบริการผู้ป่วยใน งานบริการตรวจทางพยาธิวิทยาและห้องปฏิบัติการ ฯลฯ...