วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ศรส." ออกประกาศฉบับ 3 ห้ามมิให้มีการชุมนุมมั่วสุม

ศูนย์รักษาความสงบ ออกประกาศห้ามไม่ให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุม ในพื้นที่ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน...

ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ม.ค.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์รักษาความสงบหรือ ศรส. ได้ออกประกาศฉบับที่ 3  เรื่อง ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุม  ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในบางอำ เภอ ที่มีประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  โดยประกาศมีข้อกำหนด

ข้อ 1. ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป หรือกระทำการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง อันมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

ห้ามกีดขวางจราจร /กีดขวางเข้าออกอาคารสถานที่ อื่นเป็นการขัดขวางการปฎิบัติงาน ประกอบกิจการหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือพนักงาน หรือการใช้ชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนทั่วไป / มีการประทุษร้าย หรือใช้กำลังอันทำให้ประชาชนเดือดร้อนเสียหาย และเกรงกลัวต่ออันตราย ที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกายทรัพย์สิน / ขัดขืนคำสั่งของพนัก งานเจ้าหน้าที่ที่สั่งการเกี่ยวกับการชุมนุม เพื่อให้เป็นไปโดยสงบและไม่เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน /ใช้เครื่องขยายเสียง หรือใช้เวทีติดตั้งเครื่องขยายเสียง หรือใช้ยานพาหนะติดตั้งเครื่องขยายเสียง ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ข้อ 2 ให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบ หรือที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นเจ้าหนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตรหรือเทียบเท่า เป็นผู้ดำเนินการตามประกาศนี้

ข้อ 3 ประกาศกำหนดนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ลงนามโดย พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้รับผิดชอบ ลงวันที่ 25 ม.ค.57

ศูนย์รักษาความสงบ ออกประกาศห้ามไม่ให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุม ในพื้นที่ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 26 ม.ค. 2557 00:22 26 ม.ค. 2557 01:45 ไทยรัฐ