วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สทศ.พร้อมจัดสอบ I-NET ทั่วประเทศวันเสาร์นี้

ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ พร้อมจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา หรือ I-NET ในปีการศึกษา 2556 ทั่วประเทศ...

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา หรือ I-NET (Islamic National Educational Test) ในปีการศึกษา 2556 ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดสอบในวันเสาร์ที่ 25 ม.ค. 2557 ณ สนามสอบทั่วประเทศ นั้น 

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2556 แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่  I-NET ระดับตอนต้น มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 34,822  คน ระดับตอนกลาง มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 19,661  คน ระดับตอนปลาย มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 8,909 คน ซึ่งศูนย์สอบที่บริหารการทดสอบ I-NET มีทั้งหมด 30 ศูนย์ (ทั่วประเทศ)

สำหรับวัตถุประสงค์ของการสอบ I-NET เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา ปี 2546 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551 ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 14 มาตรฐานการเรียนรู้ และนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมทั้งนำการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น.

ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ พร้อมจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา หรือ I-NET ในปีการศึกษา 2556 ทั่วประเทศ... 24 ม.ค. 2557 17:49 ไทยรัฐ