วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ตร.ออกประกาศ ห้ามบุคคลเข้าในอาคารสถานที่ 13 แห่ง

ผบ.ตร. ออกประกาศ ฉบับ 1  ห้ามบุคคลเข้าในอาคารสถานที่ 13 แห่ง ห้ามเข้าถนน 25 เส้นทางและ สะพานพระราม 8  หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

วันที่ 24 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์รักษาความสงบ ศรส. ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 1/2557 โดย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. ลงนามคำสั่งในฐานะผู้รับผิดชอบ เรื่อง ห้ามใช้อาคาร หรือเข้าไป หรืออยู่ในสถานที่ใดๆ หรือห้ามเข้าไปในพื้นที่ใดๆ และห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม หรือการใช้ยานพาหนะ

โดยตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 21 มกราคม 2557 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2557 และมีข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 23 มกราคม 2557 นั้น

เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติได้โดยเร็ว และป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ ร้ายแรงมากขึ้น อาศัยอํานาจตามข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 6 ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หัวหน้า ผู้รับผิดชอบ จึงออกประกาศกําหนด ดังนี้

ข้อ 1 ห้ามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดใช้อาคาร หรือเข้าไป หรืออยู่ในสถานที่ หรือห้ามเข้าไป ในพื้นที่ ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

(1) ทําเนียบรัฐบาล
 (2) รัฐสภา (3) กระทรวงมหาดไทย (4) กระทรวงพลังงาน (ศูนย์เอนเนอยี่ คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต) (5) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
(6) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ)  (7) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (แจ้งวัฒนะ) 
(8) สถานีดาวเทียมไทยคม จังหวัดนนทบุรี
 (9) สถานีให้บริการภาคพื้นดินไทยคม ลาดหลุมแก้ว (10) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ส่วนบริการอินเทอร์เน็ต ฝ่ายสื่อสาร ข้อมูล (บางรัก)
(11) วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (12) สโมสรตํารวจ และ(13) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐอื่นรวมถึงศาล และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ข้อ 2 ห้ามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่มีพฤติการณ์อันก่อให้เกิดความไม่สงบ หรือกระทําการยั่วยุ ปั่นป่วนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และ ความสงบสุขของประชาชนเข้าไป หรืออยู่ในสถานที่ หรือ ห้ามเข้าไปในพื้นที่ ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

(1) ถนนราชสีมา ตั้งแต่แยกสวนรื่นฤดี ถึงแยกประชาเกษม 
(2) ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกวังแดง ถึงแยกยมราช
 (3) ถนนอู่ทองใน ตั้งแต่แยกอู่ทองใน ถึงลานพระราชวังดุสิต ด้านหลังพระบรมรูปทรงม้า  (4) ถนนลิขิต
 (5) ถนนพระราม ๕ ตั้งแต่สะพานอรทัย ถึงแยกสุโขทัย 
(6) ถนนสุโขทัย ตั้งแต่แยกสวนรื่นฤดี ถึงแยกสุโขทัย 
(7) ถนนราชวิถี ตั้งแต่แยกการเรือน ถึงแยกราชวิถี 
(8) ถนนราชดําเนินกลาง ตั้งแต่แยกคอกวัว ต่อเนื่อง ถนนราชดําเนินนอก แยกพระรูป
 (9) ถนนลูกหลวง ตั้งแต่สะพานวิศุกรรมนฤมาณ (ถนนลูกหลวงตัดถนนราชสีมา) ถึงสะพานเทวกรรม (ถนนลูกหลวงตัดถนนนครสวรรค์) 
(10) ถนนพิชัย ตั้งแต่แยกขัตติยานี ถึงถนนราชวิถี 
(11) ถนนนครสวรรค์ ตั้งแต่แยกพิษณุโลก ถึงสะพานเทวกรรม (12) ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกวัดเบญจมบพิตร ถึงแยกพล ๑

(13) ถนนนครปฐม
 (14) ถนนกรุงเกษม ตั้งแต่แยกประชาเกษม ถึงแยกเทวกรรม (15) ถนนสีลม ตั้งแต่แยกศาลาแดง ถึงแยกสีลม – นราธิวาส (16) ถนนพระราม 4 ตั้งแต่แยกสามย่าน ถึงแยกวิทย (17) ถนนราชดําริ ตั้งแต่แยกศาลาแดง ถึงแยกประตูน้ํา 
(18) ถนนเพลินจิต ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกชิดลม 
(19) ถนนพระราม 1 ตั้งแต่แยกเจริญผล ถึงแยกราชประสงค์ (20) ถนนพญาไท ตั้งแต่แยกปทุมวัน ถึงแยกสามย่าน
 (21) ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกอโศก ถึงแยกอโศก – เพชรบุรี (22) ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่แยกนานา ถึงปากซอยสุขุมวิท 19 (23) ถนนราชวิถี ตั้งแต่แยกตึกชัย ถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง (24) ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่แยกลาดพร้าว ถึงแยกกําแพงเพชร
  (25) ถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่แยกหลักสี่ ถึงปากซอยแจ้งวัฒนะ ๑๔
 และ (26) สะพานพระราม ๘

ทั้งนี้ ให้รวมถึงพื้นที่บริเวณถนน ทางเท้า คูคลอง และพื้นที่สาธารณะ ต่อเนื่องไปอีกในรัศมี 50  เมตร

ข้อ 3 ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม หรือการใช้ยานพาหนะ ในเส้นทางตามข้อ 2 เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ 4 ห้ามจอดยานพาหนะใดๆ กีดขวางการจราจรในเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ที่ประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ 5 ห้ามยานพาหนะใดๆ ที่บรรทุกเครื่องมืออุปกรณ์ที่นํามาใช้หรือสนับสนุนเพื่อขัดขวาง การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย เช่น ทราย ปูนซีเมนต์ กระสอบ ไม้ไผ่ ยางรถยนต์ หรือเครื่องขยายเสียงที่มีกําลังขยายตั้งแต่ 1 กิโลวัตต์ขึ้นไป เป็นต้น ใช้เส้นทางคมนาคมในพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ 6 ห้ามยานพาหนะใดๆ ที่บรรทุกอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน สิ่งเทียมอาวุธปืน วัตถุระเบิด ชิ้นส่วนของอาวุธหรือวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง สารเคมีใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือ ร่างกายของประชาชน หรือสิ่งปฏิกูล ใช้เส้นทางคมนาคมในพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ 7 ห้ามใช้ยานพาหนะใด ๆ กระทําการที่เป็นการรบกวนความเป็นอยู่โดยปกติสุขของประชาชน หรืออาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือที่เป็นการยั่วยุหรือปั่นป่วนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

ข้อ 8 ห้ามผู้ขับขี่และผู้โดยสารยานพาหนะใดๆ ในพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง พกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน สิ่งเทียมอาวุธปืน วัตถุระเบิด ชิ้นส่วนของอาวุธหรือ วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของประชาชน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ 9 ห้ามนํารถบรรทุกน้ํามันเชื้อเพลิง แก๊ส สารเคมี หรือวัตถุอันตรายใดๆ ใช้เส้นทาง คมนาคมในพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ 10 ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ แก๊ส ในพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ควบคุม การเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง แก๊ส และรถบรรทุก ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัย ให้ผู้ประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบโดยพลัน เมื่อพบว่า มีการกระทําอันเป็นการยักย้าย หรือ ถ่ายเทน้ํามันเชื้อเพลิงหรือแก๊ส ที่อยู่ในความครอบครองของตนในลักษณะ ที่ผิดไปจากการยักย้าย หรือ ถ่ายเทน้ํามันเชื้อเพลิงหรือ แก๊สในทางการค้าปกติ ของผู้ประกอบกิจการนั้น

ข้อ 11 ให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตร หรือเทียบเท่า เป็นผู้ดำเนินการตามประกาศนี้

ข้อ 12 ประกาศกําหนดนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ หัวหน้าผู้รับผิดชอบ.

ผบ.ตร. ออกประกาศ ฉบับ 1 ห้ามบุคคลเข้าในอาคารสถานที่ 13 แห่ง ห้ามเข้าถนน 25 เส้นทางและ สะพานพระราม 8 หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ 24 ม.ค. 2557 13:23 24 ม.ค. 2557 14:53 ไทยรัฐ