วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม.พะเยาจัดสัมมนาปฏิรูป ICT รองรับประชาคมอาเซียน

ม.พะเยา จัด "ทิศทางการปฏิรูปประเทศไทยด้าน ICT" เพื่อเข้าสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน...

วันนี้ 24 ม.ค. 57 ที่มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปประเทศไทย ICT เพื่อเข้าสู่ความเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน “Smart Thailand and Smart Province” ขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาได้มีนโยบายในการบูรณาการองค์ความรู้ ไปสู่การพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนพัฒนาและเติบโตไปพร้อมๆ กับการพัฒนามหาวิทยาลัย อาทิ นโยบาย 1 คณะ 1 โมเดล และนโยบายส่งเสริมสุขภาพชุมชน

รวมทั้งยังมีนโยบายในการผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และภาษาอังกฤษ โดยการจัดงานในครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ 3 กลุ่มสาขาอาชีพ ได้แก่ ด้านเกษตรกรรม ด้านการท่องเที่ยว และด้านสาธารณสุข พร้อมด้วยนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาเป็นจำนวนมาก

การจัดสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ มีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท TOT จำกัด (มหาชน) และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อถ่ายทอดความรู้ในเชิงนโยบายและทิศทางการปฏิรูปประเทศไทยด้าน ICT เพื่อเข้าสู่ความเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน “Smart Thailand and Smart Province” รวมทั้งเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดพะเยาเข้าสู่จังหวัดอัจฉริยะ (Smart Province).

ม.พะเยา จัด "ทิศทางการปฏิรูปประเทศไทยด้าน ICT" เพื่อเข้าสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน... 24 ม.ค. 2557 13:04 24 ม.ค. 2557 13:39 ไทยรัฐ