วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศรส.ออกข้อกำหนดฉบับ 2 สั่งห้ามนำอาวุธออกนอกเคหสถาน

ศรส.ออกข้อกำหนดฉบับ 2 สั่งห้ามนำอาวุธออกนอกเคหสถาน

  • Share:

ศรส.ออกข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับ 2 สั่งห้ามนำอาวุธออกนอกเคหสถาน ห้ามนำสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง มีผลบัดนี้เป็นต้นไป...

วันที่ 24 ม.ค. 57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์รักษาความสงบ ศรส. ได้ออกประกาศ ศูนย์รักษาความสงบ ฉบับที่ 2/2557
 เพิ่มเติม เรื่อง ห้ามนําอาวุธออกนอกเคหสถาน

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี และ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ลงวันที่ 21 ม.ค. 57 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. 57 ถึงวันที่ 22 มี.ค. 57 และมีประกาศตามมาตรา 11 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 ม.ค. 57 โดยในข้อ 6 ของประกาศดังกล่าว กําหนดให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบ มีอํานาจสั่งห้ามกระทําการใดๆ หรือสั่งให้กระทําการใดๆ เท่าที่จําเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ หรือความปลอดภัยของประชาชนนั้น

เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติได้โดยเร็ว และป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น อาศัยอํานาจตามข้อ 6 และวรรคท้าย ของประกาศตามมาตรา 11 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 ม.ค. 57 หัวหน้าผู้รับผิดชอบจึงออกประกาศกําหนด ดังนี้

ข้อ 1 ห้ามนําอาวุธออกนอกเคหสถาน ภายในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

ข้อ 2 ห้ามบุคคล หรือกลุ่มบุคคลนําอาวุธ สิ่งเทียมอาวุธ เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด สิ่งใดที่อาจนํามาใช้ได้อย่างอาวุธ เช่น หนังสติ๊ก ลูกเหล็ก ท่อนเหล็ก เครื่องช็อตไฟฟ้า ดอกไม้เพลิง หรือสิ่งอื่นใดในทํานองเดียวกัน ที่สามารถดัดแปลงเป็นอาวุธ อันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายของบุคคลใด รวมถึงเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน หรือของทางราชการ เข้าไปในพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

ข้อ 3 ให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตร หรือเทียบเท่า เป็นผู้ดําเนินการตามประกาศนี้

ข้อ 4 ประกาศกําหนดนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ หัวหน้าผู้รับผิดชอบ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้