วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นายกฯ ลงนาม ข้อกำหนด 6ข้อ'พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ'แล้ว

นายกฯ ลงนาม ข้อกำหนด 6ข้อ'พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ'แล้ว

  • Share:

นายกรัฐมนตรี ลงนามข้อกำหนด 6 ข้อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ห้ามมั่วสุมเกิน 5 คนขึ้นไป-ห้ามสื่อเสนอข่าวบิดเบือน-ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมที่กำหนด ฯลฯ มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วันที่ 23 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557 แล้วนั้น

เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติได้โดยเร็ว และป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 38 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 45 และมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ คณะรัฐมนตรีจึงออกข้อกําหนด ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป หรือกระทําการใด อันเป็นการยุยง ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ทั้งนี้ ภายในเขตพื้นที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบประกาศกําหนด เว้นแต่เป็นการชุมนุมตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือ การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

 

ข้อ 2 ห้ามการเสนอข่าว การจําหน่าย หรือทําให้แพร่หลายซึ่งหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หรือ สื่ออื่นใด ที่ม่ี ข้อ ความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 3 ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม หรือการใช้ยานพาหนะ หรือกําหนดเงื่อนไขใน การใช้เส้นทางคมนาคม หรือการใช้ยานพาหนะ ทั้งนี้ตามหัวหน้าผู้รับผิดชอบประกาศกําหนด

ข้อ 4 ห้ามใช้อาคาร หรือ เข้าไป หรืออยู่ในสถานที่ใดๆ หรือห้ามเข้าไปในพื้นที่ใดๆ ทั้งนี้ ตามที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบประกาศกําหนด

ข้อ 5 ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ ที่กําหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชน หรือ ห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ ทั้งนี้ ตามที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบประกาศกําหนด

ข้อ 6 ในการดําเนินการตามข้อ 1 ถึงข้อ 5 หัวหน้าผู้รับผิดชอบจะกําหนดเงื่อนเวลา ในการปฏิบัติตามข้อกําหนด หรือเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่เห็นสมควร เพื่อมิให้มีการปฏิบัติ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน เกินสมควรแก่เหตุก็ได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้