วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศธ.ตั้งเป้าปี 58 ผลทดสอบ PISA เด็กไทยสูงขึ้น

กระทรวงศึกษาธิการ เผยแผนยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการทดสอบ PISA ตั้งเป้าปี 58 นักเรียน ม.1-3 ลำดับคะแนนการอ่านอยู่ที่ 39 คะแนน คณิตศาสตร์ 40 คะแนน ส่วนวิทยาศาสตร์ 38 คะแนน...

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 57 นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงผลการประชุมร่างแผนยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน จากผลการทดสอบ PISA โดยมีเป้าหมายให้แต่ละวิชามีผลคะแนนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อการตั้งเป้าหมายในเรื่องการตั้งอันดับที่สูงขึ้น

โดยในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการทดสอบ PISA ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตั้งเป้าลำดับคะแนนการอ่านไว้ที่ 39 คะแนน ลำดับวิชาคณิตศาสตร์ 40 คะแนน ลำดับวิชาวิทยาศาสตร์ 38 คะแนน ส่วนในปี พ.ศ. 2561 เป็นการสอบของนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตั้งเป้าลำดับคะแนนการอ่านไว้ที่ 25 คะแนน ลำดับวิชาคณิตศาสตร์ 35 คะแนน และลำดับวิชาวิทยาศาสตร์ 25 คะแนน ซึ่งทั้งหมดคะแนนเต็ม 65 คะแนน โดยมีแนวปฏิบัติเพื่อใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ก่อนเพราะจะสอบใน พ.ศ. 2558

โดยมีแนวปฏิบัติแบ่งเป็น 5 ด้าน คือ 1. การแทรกกิจกรรมพัฒนาการอ่าน และการวิเคราะห์ ตามแนว PISA หรือรายวิชาที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. เพิ่มข้อสอบที่แสดงให้เห็นการใช้ศักยภาพการคิดวิเคราะห์ตามแนว PISA 3. สร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา ครู พ่อแม่ผู้ปกครอง และสังคมทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง PISA 4. ส่งเสริมโรงเรียนกลุ่มที่มีผลการสอบ PISA ในปีพ.ศ. 2555 ต่ำ และ 5. สร้างความเข้มแข็ง ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนในลำดับต่อไป

หลังจากที่ได้เสนอร่างแผนแล้ว คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่สำคัญเห็นว่า โครงการนี้มีการจัดสรรค์งบประมาณไว้ ประมาณ 210,000,000 บาท ต้องกำหนดเป้าหมาย กำหนดปฏิทินการทำงาน และแผนงบประมาณ เพราะผล PISA ของประเทศจะเป็นตัวชี้วัด และยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และเป็นการส่งเสริมให้มีการคิดวิเคราะห์.

กระทรวงศึกษาธิการ เผยแผนยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการทดสอบ PISA ตั้งเป้าปี 58 นักเรียน ม.1-3 ลำดับคะแนนการอ่านอยู่ที่ 39 คะแนน คณิตศาสตร์ 40 คะแนน ส่วนวิทยาศาสตร์ 38 คะแนน... 23 ม.ค. 2557 16:19 23 ม.ค. 2557 16:42 ไทยรัฐ


advertisement