วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสม. จี้รัฐ ยกเลิกประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์ จี้ รัฐยกเลิกประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ชี้ สถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นใช้ได้ หวั่น กระทบสิทธิประชาชน

วันที่ 23 ม.ค. 57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอคัดค้านการบังคับใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นการทั่วไปในหลายพื้นที่ โดยมีเนื้อหาว่า ได้ติดตามสถานการณ์ความรุนแรงในขณะนี้ ด้วยความห่วงใยและวิตกกังวลในแนวทางแก้ไขปัญหาของรัฐบาล ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไปแล้วต่างกรรมต่างวาระ แสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยและคัดค้านการใช้ความรุนแรง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากฝ่ายใดก็ตาม เพราะไม่ใช่หนทางแก้ไขปัญหา มีแต่ทําให้การชุมนุมและการต่อสู้ของประชาชนขยายตัวยิ่งขึ้น

นอกจาก นี้ กสม. ยังเห็นว่าตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 22 มีนาคม 2557 การประกาศบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจะส่งผลกระทบที่สําคัญต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และจะยิ่งทําให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น ในประการสําคัญยังละเลยและมองข้ามกลไกและระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐขององค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องทําหน้าที่ถ่วงดุลอํานาจฝ่ายบริหารให้ใช้อํานาจรัฐตามเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ และถูกต้องทํานองคลองธรรม

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2548 กสม. ได้เคยมีข้อเสนอแนะท้วงติง การประกาศใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินมาอย่างต่อ เนื่องตลอดมา และในครั้งนี้แม้มีสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นแล้ว แต่ในประเด็นของความฉุกเฉินและความจำเป็นที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้อำนาจเพิ่มขึ้นจากเดิมยังไม่ชัดเจน

การประกาศใช้พระราชกำหนดนี้ที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐในการตรวจค้น จับกุม และควบคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัยว่าจะกระทำความผิดโดยไม่มีหลักประกันสิทธิและเสรีภาพตามที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งเป็นการละเลยและไม่ให้ความสำคัญต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอันเกี่ยวด้วยสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้การที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐควบคุม สั่งระงับยับยั้งการสื่อสารใดๆ ของสื่ออาจนำไปสู่การปิดกั้น และลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนได้ ทั้งยังเป็นการจำกัดเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนไป ในขณะเดียวกัน กสม. ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เคารพสิทธิและเสรีภาพของทุกฝ่าย จึงมีข้อเสนอ ดังนี้

1. รัฐบาลควรยกเลิกการประกาศการบังคับใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทันที เนื่องจากสถานการณ์และองค์ประกอบยังไม่เข้าขั้นสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเพียงพอ และให้มุ่งเน้นบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และไม่กระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั่วไป

2. ผู้จัดการชุมนุมทุกกลุ่มทุกฝ่าย และผู้เข้าร่วมชุมนุม ต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการยั่วยุ ปลุกเร้า อีกทั้งต้องระมัดระวังการดำเนินการใดๆ อันอาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน และต้องชุมนุมให้เป็นไปโดยความสงบ สันติ และปราศจากอาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธทุกชนิดในพื้นที่การชุมนุมโดยยึดแนวทางสันติวิธี หลักนิติธรรม ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

3. สื่อมวลชนทุกแขนงสมควรระมัดระวังในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องตามความเป็นจริงภายในกรอบของกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์ จี้ รัฐยกเลิกประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ชี้ สถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นใช้ได้ หวั่น กระทบสิทธิประชาชน 23 ม.ค. 2557 13:35 23 ม.ค. 2557 14:46 ไทยรัฐ