วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 24/01/57

คนฉลาดหรือมีความสามารถเพียงใด หากเกียจคร้านหรือยอมแพ้ต่ออุปสรรคและปัญหา ย่อมยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต

อยากเลือกสรรตำแหน่งงานดีๆ หมึกเขียว อาสาหามาฝากกันที่ งานคือเงิน เช่นเคย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา รับ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สาขาทาง โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อโสตทัศนศึกษา การใช้โสตทัศนูปกรณ์และการบำรุงรักษา สามารถปฏิบัติงานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน มีความยินดี เต็มใจ จริงใจในการให้บริการ ใส่ใจในการให้ข้อมูล แก้ไขปัญหาและติดตามงานแก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ตลอดจนมาตรฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะรักษาคุณภาพของผลงาน มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา และคอมพิวเตอร์เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ (หากสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในการสอบแข่งขันเข้ารับการราชการของสำนักงาน ก.พ. หรือสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ Smart for Recruitment (Smart for work) ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่เกิน 2 ปี สามารถใช้แทนการทดสอบด้าน Aptitude Test ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยาจัดสอบได้) ปฏิบัติงานประจำที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา และสามารถปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยธรรม-ศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ และ มหาวิทยาลัยธรรม-ศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี เป็นครั้งคราว หากเป็นเพศชายต้องได้รับการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สอบถามและสมัครที่ งานบริหารศูนย์พัทยา (ดบ.214) อาคารโดมบริหาร ชั้น 2 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หรือที่ งานบริหารศูนย์พัทยา อาคารบรรยายรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร.0-3825-9050(-55) ต่อ 6010,6063 รับถึง 25 ม.ค.นี้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับ ลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ ตำแหน่ง แม่บ้าน 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา ต้องเคยผ่านงานในด้านการโรงแรม หรือ บริการในด้านบำรุงรักษาความสะอาดไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเคยดำรงตำแหน่งระดับผู้ช่วยหัวหน้างานไม่ต่ำกว่า 3 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างดี, หัวหน้าฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทางด้าน อาหารและเครื่องดื่ม หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และ เคยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม หรือ ผู้จัดการห้องอาหารชั้น 1 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และ เคยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม หรือ ผู้จัดการห้องอาหารชั้น 1 มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.0-2504-71 33 ถึง 7 ก.พ.นี้ 

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานในฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มีความรู้ด้านระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–learning) สำหรับมหาวิทยาลัย มีทักษะในด้านการตัดสินใจที่เหมาะสม และด้านการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ภาษาอังกฤษดี (หากมีประสบการณ์ดูแลระบบ UNIX หรือฐานข้อมูล Oracle บนระบบ UNIX จะพิจารณาเป็นพิเศษ), เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศว-กรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโน-โลยีสารสนเทศ สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ UNIX มีทักษะในด้านการตัดสินใจที่เหมาะสม และ ด้านการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ภาษาอังกฤษดี (หากมีประสบการณ์การดูแลอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ cisco จะพิจารณาเป็นพิเศษ), ปฏิบัติงานฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (คอมพิวเตอร์) P8 จำนวน 1 อัตรา อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ/หรือ อนุปริญญา สาขาวิชาทาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างดี มีความรู้เกี่ยวกับสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีความตั้งใจทำงาน มีจิตใจเป็น ผู้ให้บริการ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้ (หากมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสายสัญญาณจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สนใจสมัครที่เว็บไซต์ www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline สอบถามที่ ฝ่ายธุรการ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารจามจุรี 3 ชั้น 4 โทร.0-2218-3253, 0-2218-3240 รับถึง 13 ก.พ.นี้ oo

 

หมึกเขียว

23 ม.ค. 2557 11:55 23 ม.ค. 2557 11:56 ไทยรัฐ