วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อย่าปล่อยให้ดึงเกม

โดย ซี.12

คดีสำคัญในวงราชการกรณีศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี จากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำนั้น

ศาลปกครองกลาง ตัดสินเรื่องนี้เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 โดยมีคำวินิจฉัยว่า

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 152/2554 ลงวันที่ 7 กันยายน 2554 ให้ผู้ฟ้องคดี (นายถวิล เปลี่ยนศรี) ไปปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เกิดจากกระบวนการโอนที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการโอนข้าราชการ และเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่สมเหตุสมผล ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมีผลให้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย

จึงพิพากษาเพิกถอนคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 152/2554 ลงวันที่ 7 กันยายน 2554 ที่ให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่คำสั่ง และประกาศฉบับดังกล่าวมีผลบังคับ

องค์คณะตุลาการชั้นต้นในคดีนี้ประกอบด้วย นายสมิง พรทวีศักดิ์-อุดม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น ประจำศาลปกครองสูงสุด ช่วยทำงานชั่วคราวในศาลปกครองกลาง เป็นตุลาการเจ้าของสำนวน นายตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์ ตุลาการศาลปกครองกลาง นายวินัย รุ่งรักสกุล ตุลาการศาลปกครองกลาง เป็นองค์คณะ และตุลาการผู้แถลงคดี คือ นายสินิทธ์ สินิทธานนท์

ต่อมารัฐบาลได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และเรื่องราวของคดีนี้ตกอยู่ในมือขององค์คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่ประกอบด้วย

นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด เป็น ตุลาการเจ้าของสำนวน นายนพดล เฮงเจริญ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด นายสมรรถชัย วิลาภรณ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด นายประวิตร บุญเทียม ตุลาการศาลปกครองสูงสุด นายสมชาย เอมโอช ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นองค์คณะ และตุลาการผู้แถลงคดี คือ นายอาจินต์ ฟักทองพรรณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น ประจำศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ผ่านกระบวนการต่างๆมาครบถ้วนแล้ว รอแต่วันเวลาในการนัดฟังคำพิพากษาเท่านั้นเอง แต่ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลกลใดจึงมีพฤติกรรมให้ผู้คนที่ติดตามเรื่องนี้มีข้อสงสัย คล้ายกับว่ามีการดึงเกมหรืออะไรทำนองนั้น

อย่าลืมว่า นายถวิล เปลี่ยนศรี มีกำหนดเวลาที่จะต้องเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 นี้ ถ้าคำพิพากษาออกมาช้าไปก็ไร้ประโยชน์ในการเรียกหาความถูกต้องเป็นธรรม

ในขณะที่คู่กรณีคือรัฐบาลก็ตีปีกว่าถ้าเป็นแบบนี้เอ็งจะตัดสินยังไงก็ตัดสินไป ข้าไม่สนเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกซักคดีสองคดี

ขอย้ำอีกครั้งว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรม ไม่รู้ว่าผู้นำองค์กรอย่างนายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยะกุล ประธานศาลปกครองสูงสุดได้ตระหนักและสอดส่องดูแลผลกระทบจากกระบวนการทำงานเช่นนี้ บ้างหรือไม่.

 

“ซี.12”

23 ม.ค. 2557 11:25 23 ม.ค. 2557 11:25 ไทยรัฐ