วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


สมเด็จพระเทพรัตน์ ทรงชื่นชม ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ จ.ลำพูน ช่วยเด็กนร.มีอาชีพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯเปิดอาคารศิลป์ศิริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จ.ลำพูน ซึ่งรับอุปการะเด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตจากโรคเอดส์  ตลอดจนเด็กกำพร้าที่ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู และเด็กด้อยโอกาส โดยได้พระราชทานแนวพระราชดำริว่า เด็กควรได้รับการศึกษาให้มากที่สุด อย่างน้อยควรจบมัธยมปลายหรือปริญญาตรี และสามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมกับได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา อยู่เป็นเนืองๆ

สำหรับอาคารศิลป์ศิริ นับเป็นอาคารหลังใหม่ล่าสุดของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นอาคารฝึกอาชีพ สำหรับนักเรียนที่สนใจงานด้านการปั้นและเผาเซรามิก การทอผ้าไหม การผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย ตลอดจนงานศิลปหัตถกรรมต่างๆ โดยสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ ได้ทอดพระเนตรงานอาชีพต่างๆ ด้วยความสนพระทัย และทรงวาดภาพลงในจานกระเบื้องเป็นที่ระลึก  พร้อมรับสั่งชื่นชมว่า การที่ให้เด็กๆมีอาชีพแบบนี้คือสิ่งที่ดี และทรงดีพระทัยที่เห็นพัฒนาการที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆของโรงเรียน อีกทั้งยังโปรดยาสีฟันผสมใบข่อย และน้ำพริกเผาลำไย ที่เด็กนักเรียนช่วยกันทำออกจำหน่าย เพื่อเป็นการฝึกฝีมือและหารายได้สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนอีกทางหนึ่ง โอกาสนี้ยังทรงโยนกล้าพันธุ์ข้าวเหนียว พันธุ์สันป่าตอง 1 ลงในแปลงนา ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ทางโรงเรียนพยายามส่งเสริมให้กับเด็กๆ


โอกาสนี้  นางสายสม  วงศาสุลักษณ์  ประธานอำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา เผยว่า โรงเรียนแห่งนี้เน้นให้การศึกษาแก่เด็กกำพร้า และผู้ที่มีภาวะเสี่ยงจากสังคม โดยสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 เป็นโรงเรียนประจำกินนอน ที่เด็กไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลย เมื่อเรียนจบทางโรงเรียนยังช่วยหาทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หากเด็กคนไหนไม่สามารถเรียนต่อได้  ก็สามารถฝึกวิชาชีพจากอาคารศิลป์ศิริ เพื่อให้มีอาชีพติดตัวและไป

ต่อยอดทำงานหารายได้ พึึ่่งพาตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระของสังคม และที่สำคัญคือโรงเรียนแห่งนี้ ยังเป็นต้นแบบของเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  ภายในโรงเรียนมีพื้นที่ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ มีโรงเพาะเห็ด และเลี้ยงหมู  เพื่อนำมูลของหมูไปใช้เป็นก๊าซชีวภาพ รวมถึงมีแปลงนาอินทรีย์ และโรงสีข้าว เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารการกิน  เพราะในแต่ละปีต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท ในการบริหารจัดการเรื่องการเรียนการสอน.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดอาคารศิลป์ศิริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จ.ลำพูน ซึ่งรับอุปการะเด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ ตลอดจนเด็กกำพร้าที่ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู และเด็กด้อยโอกาส โดยได้พระราชทานแนวพระราชดำริว่า เด็กควรได้รับการศึกษาให้มากที่สุด อย่างน้อยควรจบมัธยมปลายหรือปริญญาตรี และสามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมกับได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา อยู่เป็นเนืองๆ... 22 ม.ค. 2557 21:09 22 ม.ค. 2557 21:09 ไทยรัฐ