วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รมว.ศธ.เร่งรัดยุทธศาสตร์ ยกระดับผลการทดสอบ PISA

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่างแผนยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน หวังผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากผลการทดสอบ PISA ดีขึ้น...

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 57 นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ร่างแผนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากผลการทดสอบ PISA ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ PISA มาใช้ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ PISA ปี 2558 และ 2561 ซึ่งจากการเข้าร่วมโครงการ PISA แต่ละครั้งที่ผ่านมา สะท้อนตรงกันว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอนรวมถึงเครื่องมือ ข้อสอบ และวิธีการที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนของประเทศไทย ยังมีจุดอ่อนที่ต้องได้รับการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ จำเป็นต้องสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษาทุกระดับจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน

กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลการทดสอบ PISA ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อพิจรณาปฏิทินการปฏิบัติงานและพิจารณากิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการในแต่ละมาตรการตามยุทธศาสตร์  โดยมีทั้งหมด 6 มาตรการ

มาตรการที่ 1 การสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารการศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และสังคมทั่วไป ให้มีความรู้ เข้าใจ เห็นคุณค่า และความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ PISA ของประเทศไทย โดยสร้างความตระหนักผ่านสื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ และจัดเสวนาสาธารณะ

มาตรการที่ 2 การสร้างข้อสอบตามแนว PISA และประมวลผลการสอบบนระบบออนไลน์

มาตรการที่ 3 การสร้างบทอ่านและแบบฝึก เพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

มาตรการที่ 4 การพัฒนาแบบทดสอบวัดระดับความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทย

มาตรการที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนกลุ่มที่มีผลการสอบ PISA ปี 2555 ไม่ถึงค่าเฉลี่ย

มาตรการที่ 6 การสร้างความเข้มแข็งของการกำกับ ติดตาม และประเมินผลให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า การประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้ เป็นการอภิปรายระดมความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อดำเนินการกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการในแต่ละมาตรการตามยุทธศาสตร์หลักต่อไป ซึ่งกลยุทธ์การเร่งรัดคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยตามนโยบาย ได้เดินหน้ายกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย 5 ด้าน คือ 1.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ การประเมินผลนานาชาติ(PISA) 2.แผนยุทธศาสตร์การเร่งรัดการอ่านออก เขียนได้ และทวิภาษา 3.แผนดำเนินงานด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สองอื่นๆ 4.แผนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และ 5.แผนการพัฒนาการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่างแผนยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน หวังผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากผลการทดสอบ PISA ดีขึ้น... 22 ม.ค. 2557 17:34 23 ม.ค. 2557 16:34 ไทยรัฐ