วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ยูนิเซฟ'ชูเงินสวัสดิการเพื่อเด็กเล็ก แก้สังคมเหลื่อมล้ำ

"ยูนิเซฟ" เสนอให้รัฐจัดเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร 600 บาท/คน/เดือน สำหรับครอบครัวยากจนที่มีลูกเล็ก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก หลังผลสำรวจพบเด็กปฐมวัยในครอบครัวยากจนของประเทศไทยเติบโตต่ำกว่าเกณฑ์...

ยูนิเซฟ ชี้ว่า ช่วงปฐมวัย เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดสำหรับพัฒนาการทางสมองของเด็ก ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ดังนั้น เด็กวัยนี้จึงควรได้รับการเลี้ยงดู และมีโภชนาการที่เหมาะสม และได้รับการกระตุ้นพัฒนาการอย่างเต็มที่ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร เป็นนโยบายที่หลายประเทศกำลังพัฒนา เช่น บราซิล แอฟริกาใต้ อินโดนีเซีย ได้เริ่มนำไปใช้ โดยแต่ละประเทศมีรายละเอียดของนโยบายที่ต่างกันไป แต่ต่างพบว่าสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นอกจากนี้ งานวิจัยหลายชิ้นยังยืนยันว่า การใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัย ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงวัยอื่นๆ

อ่านบทความเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร เพิ่มเติมได้ที่ http://thailandunicef.blogspot.com/2014/01/blog-post.html ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูนิเซฟ www.unicef.or.th หรือ www.facebook.com/unicefthailand

"ยูนิเซฟ" เสนอให้รัฐจัดเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร 600 บาท/คน/เดือน สำหรับครอบครัวยากจนที่มีลูกเล็ก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก หลังผลสำรวจพบเด็กปฐมวัยในครอบครัวยากจนของประเทศไทยเติบโตต่ำกว่าเกณฑ์... 22 ม.ค. 2557 11:28 ไทยรัฐ