วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สธ.รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขแล้วกว่าแสนคน

สธ.รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขแล้วกว่าแสนคน

  • Share:

สธ.รับลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขแล้ว 115,773 คน ยังเหลือผู้รอการจ้างอีก 24,261 คน เตรียมให้เขตบริการสุขภาพนำเสนอต่อคณะกรรมการอีกครั้ง พร้อมจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้แทน พกส. แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงด้วย...

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 57 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือ พกส. ซึ่งมีสัญญาจ้าง 4 ปีว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วจำนวน 115,773 คน คิดเป็นร้อยละ 83 ของลูกจ้างชั่วคราวที่มีทั้งหมด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 56 เป็นต้นมา โดยมีวงเงินค่าจ้างที่จ้าง ณ วันที่ 1 พ.ค. 56 ทั้งหมด 1,396 ล้านบาทเศษ จำนวนลูกจ้างที่จ้างแล้วใช้วงเงิน 1,269 ล้านบาทต่อเดือน ยังเหลืออีกประมาณ 144 ล้านบาทต่อเดือน และยังเหลือผู้รอการจ้างอีก 24,261 คน หรือร้อยละ 17 ซึ่งการจ้างครั้งนี้อาจยังไม่เต็มกรอบตามภาระงานที่แท้จริง เนื่องจากฐานการคำนวณกรอบช่วงแรกได้ใช้ภาระงานของแต่ละวิชาชีพ ตามแผนพัฒนาระบบบริการ ในปี 2555 และใช้ฐานสำมะโนประชากรของปี 2553 ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง และไม่สอดคล้องกับภาระงานในปัจจุบัน ดังนั้น จึงให้เขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต นำเสนออัตรากำลังที่ต้องการ และสอดคล้องกับภาระงานในที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้ง เพื่อขยายกรอบอัตรากำลังภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557  

"กระทรวงสาธารณสุขยังได้จัดทำร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกผู้แทนพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขด้วย ซึ่งมีทั้งหมด 16 คน เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง 9 คน และกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งอีก 7 คน ในจำนวนนี้เป็น พกส. 1 คน คณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง ตลอดจนกำหนดลักษณะงาน คุณสมบัติ กำหนดอัตราค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ รูปแบบการจ้าง การประเมินผล และให้ความเห็นชอบในเรื่องกรอบอัตรากำลัง โดยมีวาระครั้งละ 2 ปี ซึ่งจะทำให้เกิดระบบการจ้างที่เป็นธรรม และตรงกับข้อเท็จจริง" นายแพทย์วชิระ กล่าว

นายแพทย์วชิระ กล่าวต่อว่า สำหรับการคัดเลือกผู้แทน พกส.นั้น ได้ให้แต่ละเขตบริการสุขภาพ รวมทั้งกรุงเทพมหานครคัดเลือกผู้แทน พกส. แห่งละ 1 คน โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขแต่ละเขตเป็นประธาน หลังจากนั้นเมื่อได้ผู้แทนทั้ง 13 คนแล้ว จึงออกเสียงลงคะแนนอีกครั้ง ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าไปเป็นคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีวาระ 2 ปี ส่วนผู้ที่ได้คะแนนรองลงมา จะขึ้นบัญชีตามลำดับคะแนนไว้ หากผู้แทนพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ จะเรียกผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้มาปฏิบัติหน้าที่แทน การคัดเลือกจะทำโดยความเป็นธรรม และความโปร่งใส เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทุกฝ่าย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้