วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปีสากล...เกษตรกรรมแบบครอบครัว

ปีสากล...เกษตรกรรมแบบครอบครัว

โดย ดอกสะแบง
23 ม.ค. 2557 05:00 น.
  • Share:

องค์การสหประชาชาติ.....มีมติให้ปีนี้ (2557) เป็น ปีสากลแห่งเกษตรกรรมแบบครอบครัว หรือ International Year of Family Farming อันเป็นหนึ่งในหลายหลากกิจกรรม ที่ได้กำหนดและจัดขึ้น เพื่อประโยชน์และความสุขแก่มวลมนุษยชาติ

จดหมายข่าว “ผลิใบ” ของกรมวิชาการเกษตร มีบันทึกที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมนี้ว่า.....ในภาพ รวมประชากรโลก 43% อยู่ในภาคการเกษตร และหากเจาะเข้าไปในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะสูงถึง 53% ลึกลงไปอีกถึงประเทศยากจนเขต Sub Sahara ทวีปแอฟริกาแล้วมีถึง 80%...

รวมแล้ว กว่า 1,500 ล้านครอบครัว ซึ่งจะอยู่ในวังวนของระบบการเกษตรแบบเข้มข้น...!!

(....เกษตรแบบเข้มข้น หรือ intensive production ลักษณะการผลิตคือทำให้จำนวนฟาร์มลดลง แต่ขนาดของฟาร์มขยายตัว ใช้แรงงานน้อยแต่ใช้เครื่องจักรกลมากขึ้น ซึ่งก็มีผลดีและผลเสียตามมาหลายประการ...)

สังคมโลกจึงต้องการและรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาประกอบการเกษตรแบบครอบครัว ซึ่งเป็นระบบตั้งอยู่บน พื้นฐานการผลิตอาหารที่ยั่งยืน มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและความหลายหลากทางชีวภาพ...

โดย ยังคงรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม ไว้ได้ อีกทั้งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาประเทศ เป็นที่ยอมรับในแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ใน  สหภาพยุโรปจะทำการเกษตรในรูปแบบนี้โดยทั่วไป เพราะมีการผลิตเพื่อการตลาดโดยเฉพาะและมีความยั่งยืนในการผลิต

แต่.....การเกษตรแบบครอบครัว มีข้อจำกัดทางด้านการเงิน แรงงาน การเข้าถึงตลาดและอำนาจต่อรอง ส่งผลให้สัดส่วนของมูลค่าเพิ่มที่ได้รับในห่วงโซ่การผลิตอาหารลดลง ประกอบกับคนรุ่นใหม่ไม่นิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรม แรงงานภาคเกษตรจึงเป็นแรงงานเด็กและคนสูงอายุ....

.....จึงหมิ่นเหม่ต่อการล่มสลาย อันมีผลนำไปสู่ ความอ่อนแอของสังคมชนบท ในที่สุด...!!

การที่ประกาศให้เป็นปีสากลแห่งเกษตรกรรมแบบครอบครัว จะเป็นการกระตุ้นและสร้างความตระหนักให้ทุกประเทศเร่งรัดพัฒนา คุ้มครองระบบเกษตรกรรมแบบครอบครัวและรายย่อย ให้ฟื้นคืนมา เป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อมและสังคม

เพื่อให้เกิดความสมดุลกับการพัฒนาของเกษตรกรแบบเข้มข้น ตามบริบทของโลกาภิวัตน์สู่เป้าหมายในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร... อย่างมีศักยภาพและประสิทธิภาพสูง!!

ดอกสะแบง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้