วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.เตรียมแผนรับมือ ภัยแล้งปี 57

กรุงเทพมหานคร ออกแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2557 มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินภารกิจตามแผน พร้อมเตือนประชาชนวางแผนการใช้น้ำอย่างรอบคอบ...

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.57 พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. แจ้งว่า ในช่วงระหว่างเดือน ธ.ค.-พ.ค. ของทุกปี จะเป็นช่วงฤดูแล้ง มีสภาพอากาศร้อนจัด ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่เขตชั้นนอกของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำประปายังเข้าไปไม่

ทั้งนี้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงอนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อลดพื้นที่เกิดปัญหาภัยแล้ง ลดระดับความรุนแรงของความแห้งแล้ง โดยมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดที่เกี่ยวข้องดำเนินภารกิจตามแผน อาทิ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อทำหน้าที่อำนวยการสนับสนุนและประสานงานสำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสานการประปานครหลวงเพื่อขอรับการสนับสนุนน้ำประปาโดยไม่คิดมูลค่าเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน ด้านน้ำดื่ม น้ำใช้ สำนักการระบายน้ำ ประสานกรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน เพื่อแก้ไขกรณีการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตรและการปศุสัตว์ รวมทั้งปัญหาน้ำเค็ม

สำนักการโยธา จัดเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือหนักในการช่วยเหลือในด้านต่างๆ สำนักพัฒนาสังคม ประสานสำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานครและสำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานครให้คำแนะนำและความช่วยเหลือประชาชน กรณีที่พืชผลทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง สำนักการแพทย์และสำนักอนามัย จัดเตรียมยารักษาโรค เวชภัณฑ์ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในการควบคุมโรคระบาดที่เกิดขึ้นในหน้าแล้ง รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสำนักงานเขต จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับเขต ณ สำนักงานเขต และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับเขต เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น รวมทั้งทำการสำรวจพื้นที่ที่มีปัญหา โดยการตรวจสอบคูคลอง แหล่งน้ำ บ่อน้ำบาดาลและบ่อน้ำตื้น ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ และมีการบริหารน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งจัดทำฝายน้ำล้น การผันน้ำ โดยประสานกับสำนักการระบายน้ำ และกรมชลประทาน

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาในเบื้องต้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้น้ำของตนเอง ทั้งน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรมและการปศุสัตว์ โดยเตรียมการสำรองน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัดคุ้มค่าให้มากที่สุด เพื่อป้องกันผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพืชผลทางการเกษตร และส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเอง.

กรุงเทพมหานคร ออกแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2557 มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินภารกิจตามแผน พร้อมเตือนประชาชนวางแผนการใช้น้ำอย่างรอบคอบ... 21 ม.ค. 2557 15:37 21 ม.ค. 2557 16:47 ไทยรัฐ