วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทบ.ส่งทหารช่างเร่งพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกคูคลอง57

ทบ.สานต่อ "โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำปี 57" ส่งทหารช่างเข้าขุดลอก คูคลองใน 25 จังหวัด 59 แผนงาน หวังให้เกิดโครงข่ายการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในปี 2557 นี้...

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 57 พ.อ.(หญิง) ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. เผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลให้กองทัพบก จัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ต้องประสบปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในทุกพื้นที่ โดยไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น โดยในปีนี้ กองทัพบกจะใช้หน่วยทหารช่างจากกองทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 2 กองทัพภาคที่ 3 กองทัพภาคที่ 4 และกรมการทหารช่าง เข้าดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำใน 59 แผนงาน ครอบคลุมพื้นที่ 25 จังหวัด

 


ทั้งนี้ มีทั้งแผนงานป้องกันน้ำท่วม แผนงานป้องกันภัยแล้ง และแผนงานป้องกันทั้งน้ำท่วมและภัยแล้ง โดยจะดำเนินการในลักษณะขุดลอกคู คลอง สร้างอ่างเก็บน้ำ และแก้มลิง ในชุมชนที่ได้สำรวจความต้องการร่วมกับภาคประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้หน่วยทหารช่างพร้อมเครื่องมือช่าง ได้เริ่มลงพื้นที่ปฏิบัติงานแล้ว โดยจะใช้เวลาดำเนินงานระหว่าง ม.ค.–เม.ย. 57

 

พ.อ.(หญิง) ศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า การทำงานจะยึดตามมาตรฐานงานช่าง มีกรอบระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน นอกจากนี้ ยังได้นำประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติงานในลักษณะดังกล่าวเมื่อปี 2556 มาปรับใช้ในการทำงานด้วย อาทิ การปลูกพืชคลุมดินในบริเวณที่เสี่ยงต่อการพังทลายของตลิ่ง การปลูกต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่ปฏิบัติงาน การพิจารณาจัดทำบ่อดักตะกอนในช่องทางที่น้ำไหลเข้า เพื่อป้องกันการตื้นเขินของบ่อ หรืออ่างเก็บน้ำเร็วเกินไป รวมถึงการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาแหล่งน้ำ

 


"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยดำเนินการอย่างเต็มขีดความสามารถ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการอำนวยการโครงการที่กองทัพบกจัดตั้งขึ้นตามที่กองทัพบกได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนิน โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ได้เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2554 และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งกองทัพบกได้ส่งหน่วยทหารช่างเข้าดำเนินการขุดลอกคูคลองเสร็จเรียบร้อย แล้วใน 46 จังหวัด 97 โครงการ การดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ระบบการระบายน้ำในแหล่งน้ำที่ได้รับการขุดลอก มีประสิทธิภาพขึ้น 90 เปอร์เซ็นต์ และช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งให้กับประชาชนได้ถึง 477 หมู่บ้าน" รองโฆษก ทบ. กล่าว.

 

 

ทบ.สานต่อ "โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำปี 57" ส่งทหารช่างเข้าขุดลอก คูคลองใน 25 จังหวัด 59 แผนงาน หวังให้เกิดโครงข่ายการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในปี 2557 นี้... 21 ม.ค. 2557 13:35 21 ม.ค. 2557 13:56 ไทยรัฐ