วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ม.สงขลานครินทร์' อนุญาตให้ขาดงาน-หยุดเรียนร่วมชุมนุม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกประกาศ เรื่อง การใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่ถือเป็นการขาดงานและขาดเรียน...

มีรายงานว่า รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่ถือเป็นการขาดงานและขาดเรียน โดยระบุว่า

"จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ได้พัฒนาไปสู่ความรุนแรง และยังคงมีแนวโน้มที่อาจทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วม และการแสดงอออกทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ในการนี้ หากบุคลากรและนักศึกษา ประสงค์จะใช้สิทธิอันชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สามารถกระทำได้ โดยมหาวิทยาลัยจะไม่ถือเป็นการขาดงานและขาดเรียน ยกเว้นที่ต้องปฏิบัติภารกิจสำคัญในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบระบบสาธารณูปโภคฉุกเฉิน และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัย จะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามความเหมาะสม"

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกประกาศ เรื่อง การใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่ถือเป็นการขาดงานและขาดเรียน... 21 ม.ค. 2557 10:56 21 ม.ค. 2557 11:20 ไทยรัฐ