วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 22/01/57

ไม่มีคำว่าอับจนหรือทางตัน สำหรับคนสู้ชีวิต

หมึกเขียว ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งตรงถึง คนขยัน อดทน ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและปัญหา พร้อมอาสาสรรหาสารพัด ตำแหน่งงานดีๆ มาฝากกันที่ งานคือเงิน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน 4 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชา รัฐศาสตร์ ต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ. มีความรู้ความสามารถในการศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และ งานสัญญาต่างๆ สามารถปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมและ รายงานอื่นๆ ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุมและคำสั่งผู้บริหาร วิเคราะห์ นโยบายของส่วนราชการ หรือ นโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือ ความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรม วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ สามารถประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน ชี้แจงให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตอบปัญหา ชี้แจง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบระดับเบื้องต้นแก่ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป สมัครที่ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 ห้อง 501 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2202-4012 ถึง 29 ม.ค.นี้

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์จ้างเหมา (ผู้ช่วยเลขาโครงการ) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถ/ทักษะภาษาอังกฤษดี สามารถจัดเตรียมเอกสาร/พิมพ์งาน /จดบันทึกรายงานการประชุม / ประสานงานโครงการ (หากมีประสบ การณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สมัครที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี ฝ่ายตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียทางการแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 3 โทร.0-2951-0000 ต่อ 99444 ถึง 30 ม.ค.นี้

มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ รับ พนักงานรายวัน ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์ วุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 18 ปี สุขภาพแข็งแรง มีความรู้ ความสามารถ ซ่อมบำรุง ตรวจเช็กระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมและชั่วคราวในงานต่างๆ ซ่อมและตรวจเช็กประสานงานทางด้านเครื่องปรับอากาศ ลิฟต์โดยสาร ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปั๊มน้ำ ซ่อมระบบสุขภัณฑ์ภายในอาคาร จัดและเปลี่ยนแปลงท่อประปาที่ชำรุด เดินสายและตรวจซ่อมเครื่องโทรศัพท์ ซ่อมครุภัณฑ์ พัสดุที่ชำรุด บำรุงรักษาต้นไม้ภายในคณะสังคมศาสตร์ รับ-ส่งหนังสือภายในและภายนอกคณะ ช่วยงานสื่อโสต-ทัศนูปกรณ์ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะสังคมศาสตร์หรือมหาวิทยาลัย สอบถามและสมัครที่สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ห้อง 11-304 ชั้น 3 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ โทร.0-2649-5000 ต่อ 15589 กด 103 ถึง 31 ม.ค.นี้

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 8 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี /ปริญญาโท สาขาวิชา รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภาษาวรรณคดี นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะวัฒนธรรม สารสนเทศศาสตร์ ต้องสอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ของ ก.พ.แล้ว สนใจดูรายละเอียดและสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ http://www.nsc.go.th รับถึง 31 ม.ค.นี้

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก รับ นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา เพศหญิง วุฒิ ปริญญาตรี สาขา สังคมสงเคราะห์ (หากมีความรู้เพื่อพัฒนาการเด็ก หรือการสัมภาษณ์เด็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ), นักจิตวิทยา 1 อัตรา เพศหญิง วุฒิ ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาคลินิก, พนักงานประสานงานต่างประเทศ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ทักษะด้านการประสานงานและการจัดการ ใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ระดับดีมาก (หากมีทักษะและประสบการณ์ในการเขียนโครงการ การทำรายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ทุกตำแหน่ง ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สมัครที่ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เลขที่ 979 ซอยจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทร.0-2412-1196, 0-2412-0739, 0-2864-14 21 ถึง 31 ม.ค.นี้

กรมทรัพยากรน้ำ รับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนทรัพยากร น้ำ 1 อัตรา, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการอนุรักษ์พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 1 อัตรา, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวางแผนอัตราและพัฒนาระบบงาน 1 อัตรา, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอุทกวิทยา 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้างถึง 30 ก.ย. 2557 วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ต้องมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย 15 ปี/ปริญญาโท ต้องมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย 12 ปี/ปริญญาเอก ต้องมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย 10 ปี หรือวุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และ ได้รับประกาศ- นียบัตรในสาขาที่ตรงกับความจำเป็นของลักษณะงาน ต้องมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติสำหรับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 15 ปี ปริญญาโท 12 ปี และ ปริญญาเอก 10 ปี และ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในองค์กร สอบถามและสมัครที่ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 8 อาคารกรมทรัพยากร-น้ำ เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2271-6000 ต่อ 6805 ถึง 31 ม.ค.นี้

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับ ช่างภาพปฏิบัติงาน 2 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง เทคโนโลยีการถ่ายภาพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ มีความรู้ความสามารถในการ ถ่ายภาพ ถ่ายวีดิทัศน์ บันทึกภาพยนตร์ ในเรื่องต่างๆที่ได้รับมอบหมายเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ตกแต่ง ตัดต่อลำดับภาพบันทึกเสียง รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟิล์มภาพยนตร์เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ล้าง-อัดภาพและตรวจสอบความถูกต้อง ปฏิบัติงานต่างๆเกี่ยวกับไมโครฟิล์ม เช่น ให้เลขรหัส บันทึกเอกสารลงในไมโครฟิล์ม ตรวจสอบและจัดเก็บ และจัดส่งไมโครฟิล์มให้บริษัทเอกชนที่รับจ้างล้าง จัดหมวดหมู่เก็บรักษาและคุมการเบิกจ่ายฟิล์มหรือเอกสารแผนที่ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็ว ถ่ายภาพต่างๆ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ วิจัยผลงานทางวิชาการ ทำแบบพิมพ์ต่างๆ จัดทำและวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศลงในวัสดุต่างๆ และตรวจสอบความถูกต้อง สามารถให้บริการสำเนาภาพถ่าย วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ และไมโครฟิล์ม ทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จด้วยดี สมัครที่กลุ่มการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 อาคารใหม่ ชั้น 7 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ถึง 7 ก.พ.นี้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับ ลูกจ้างประจำเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับ 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารอย่างดี มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างดี ทำงานเป็นกะได้, พนักงานเตรียมอาหาร 1 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ต้องมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี มีใจรักงานบริการ ขยัน อดทน มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นกะได้ สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ถึง 7 ก.พ.นี้

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ขยายเวลารับ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานซ่อมบำรุง 1 อัตรา เพศชาย วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถซ่อมบำรุงอาคาร วัสดุครุภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค และด้านต่างๆ ภายในสำนักงาน มีใจรักการทำงาน อดทน และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะ หน้าอย่างดี (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สมัครที่ ส่วนบริการทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2273-9020 ต่อ 3139 ถึง 28 ก.พ.นี้

กรมประชาสัมพันธ์ รับ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่สถานีวิทยุกระจาย เสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง 1 อัตรา และ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ต้องสอบ ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ., นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่กองคลัง (กรุงเทพ) 2 อัตรา และ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (กรุงเทพ) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์ ต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. สนใจดูรายละเอียดและสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ http://www.prd.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครสอบแข่งขันฯ” รับถึง 28 ก.พ.นี้.

หมึกเขียว

21 ม.ค. 2557 10:35 21 ม.ค. 2557 10:35 ไทยรัฐ