วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนุนท่องเที่ยวยั่งยืนฝ่าด่านเออีซี

อพท.จัดเต็มรับกระแสเทรนด์โลก ชูองค์ความรู้ยกชั้นเทียบสากล

พ.อ.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เปิดเผยถึงยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ อพท.ในปี 57 และในระยะต่อไป จะมุ่งขยายผลสำเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าในระดับภูมิภาค ได้แก่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโลก โดยมั่นใจว่าแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะเป็นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในทศวรรษหน้า

“ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ผ่านมา การทำงานของ อพท.มุ่งประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนภาคีต่างๆในชุมชนและท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวคุณภาพแบบ Co-Creation การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Low Carbon Tourism) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ตลอดจนการเชื่อมโยงสู่ภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศ จนเป็นต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ ทั้ง 6 พื้นที่ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดีสอดคล้องทิศทางและแนวโน้มของการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยได้เป็นอย่างดีในทศวรรษหน้า”

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2557 อพท.จะดำเนินงานภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 495 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.7% จากปี 56 ซึ่งได้รับจัดสรร 442.4 ล้านบาท โดยงบประมาณกว่า 65% จะใช้จ่ายในโครงการที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทของแต่ละพื้นที่พิเศษ 20% เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร และอีก 15% เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน “ทิศทางในการดำเนินการของ อพท.มุ่งสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีองค์ความรู้และมีความเป็นเลิศในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่พิเศษ

และพื้นที่เชื่อมโยง ในความรับผิดชอบของ อพท. นอกจากนี้ อพท.จะทำงานเชิงรุก ผ่านการขยายแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปยังพื้นที่โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวที่เน้นสร้างคุณค่าร่วมกัน ตลอดจนการเข้าไปร่วมฟื้นฟูตามแผนแม่บทที่ อพท. ได้ร่วมกับทุกภาคีในพื้นที่พิเศษจัดทำขึ้น สำหรับเป็นกรอบการพัฒนาหรือเยียวยาให้เกิดความยั่งยืน”.

พ.อ.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เปิดเผยถึงยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ อพท.ในปี 57 และในระยะต่อไป จะมุ่งขยายผลสำเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าในระดับภูมิภาค 21 ม.ค. 2557 01:43 21 ม.ค. 2557 01:44 ไทยรัฐ