วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.ค.ศ.ไฟเขียวเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังใหม่อาชีวะ

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุม ก.ค.ศ. ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ใหม่ เพื่อให้นำไปใช้ในการกำหนดกรอบอัตรากำลังในสถานศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มครูผู้สอนกำหนดอัตรากำลังจากจำนวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ตามตารางสอนของสถานศึกษา จำนวนนักเรียนต่อห้องที่เหมาะสม จำนวนชั่วโมงสอนมาตรฐานของครูหนึ่งคนต่อสัปดาห์ การสอนโดยกำหนดตามประเภทวิชาและระดับการศึกษา โดยมีเงื่อนไขกำหนดให้อัตรากำลังครูผู้สอนที่คำนวณเป็นอัตรากำลังเป็นข้าราชการครูได้ไม่เกินร้อยละ 90 และให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้กำหนดสาขาวิชาเอกของครูในสังกัดได้เอง กลุ่มผู้บริหารกำหนดเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังจากจำนวนห้องเรียนที่สถานศึกษาเปิดสอน หากสถานศึกษาใดมีจำนวนห้องเรียนมากก็จะมีจำนวนผู้บริหารมากแต่มีได้ไม่เกิน 5 อัตราและกลุ่มบุคลากรสนับสนุนการสอนกำหนดจากภาระงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังใหม่ สอศ.จะมีอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 29,059 อัตราจากอัตราเดิม 27,157 อัตรา เพิ่มขึ้น 1,902 อัตรา ทั้งนี้เกณฑ์มาตรฐานใหม่ทำให้กรอบอัตรากำลังมีความเหมาะสม.

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุม ก.ค.ศ. ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ใหม่ เพื่อให้นำไปใช้ในการกำหนดกรอบอัตรากำลังในสถานศึกษา 21 ม.ค. 2557 01:09 21 ม.ค. 2557 01:09 ไทยรัฐ