วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทรงแนะทุกฝ่ายหนุนการศึกษาแก่เด็ก

ทรงแนะทุกฝ่ายหนุนการศึกษาแก่เด็ก

  • Share:

ชี้ช่วยปูพื้นฐานความมั่นคงในชีวิต พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 ม.ค. ที่อุทยาน หลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ทรงมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการฯ ตอนหนึ่ง ว่ารู้สึกปลื้มใจที่ได้เห็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่เริ่มต้นมากว่า 3 ทศวรรษ สามารถดำเนินงานตามเจตนารมณ์ได้ต่อเนื่อง ยังประโยชน์เกื้อกูลแก่ราษฎรในพื้นที่ ห่างไกล ช่วยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพ รายได้ สุขอนามัยดี เด็กและเยาวชน ได้รับการศึกษามีวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนของตนเองและโลกภายนอก ซึ่งความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างไกลขึ้นจะเป็นเครื่องหนุนนำให้เด็กและเยาวชนเกิดความนึกคิดที่จะพัฒนาตน และท้องถิ่นให้เจริญสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารหากได้รับโอกาสทางการศึกษาเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะสามารถเป็นกำลังของชุมชน และสืบสานภารกิจแทนคนรุ่นก่อนได้ การศึกษาจะช่วยสร้างพื้นฐานความมั่นคง หล่อหลอมเด็กให้มี ลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยคำสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม วิชาความรู้จะช่วยให้เด็กพึ่งตนเองได้และเป็นที่พึ่งของคนอื่นในอนาคต เราทั้งหลายจึงควรร่วมมือกันทุกวิถีทางในการสร้างโอกาสทางการศึกษา และเตรียมความพร้อมทุกด้านแก่เด็กและเยาวชน เพื่อเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ช่วยสร้างชุมชนของตนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้

สำหรับผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอหน้าที่ประทับ ได้แก่ ป่าต้นน้ำ นำแสงสว่าง สร้างความรู้ สู่ชุมชน โดย น.ส.สุรีย์ ยิ่งตระกูลไพร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง จ.แม่ฮ่องสอน การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านอาชีพของกิจกรรมสหกรณ์ โดย นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยฟอง จ.น่าน โครงการอ่านออกเขียนได้ โดย พ.ต.ท.ปรีชา วังจินา ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 และมหัศจรรย์แห่งนม เพื่อเสริมสร้างโภชนาการและสุขภาพของสามเณรในโรงเรียน โดยพระสมุห์พิตติกรณ์นันท์ อาภาธโร ร.ร.ร้องแหย่งวิทยาคม ร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดวุฒิมงคล จ.แพร่.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้