วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.กวดขันเข้มไก่ตรุษจีน

สุ่มตรวจผู้เลี้ยง, โรงฆ่าสัตว์, ตลาดสด-สกรีนไข้หวัดนก

นายแพทย์พีระพงษ์  สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร  กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงที่มีการบริโภคสัตว์ปีกเป็นจำนวนมาก  จึงได้มอบหมายให้สำนักอนามัย  และสำนักงานเขต  เฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้หวัดนกตามฤดูกาลเป็นประจำทุกปี  ซึ่งปกติ กทม.มีการตรวจเฝ้าระวังทั่วกรุงเทพฯเป็นประจำอยู่แล้ว โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดมากขึ้น  ซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจอย่างต่อเนื่อง  พร้อมจัดรถตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที่  เก็บตัวอย่างอาหารในตลาดเพื่อ ตรวจสอบการปนเปื้อนสารเคมีในอาหาร  เพื่อสร้างความมั่นใจและคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค ทั้งนี้  ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพฯมีสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีก จำนวน 89 แห่ง สถานประกอบการฆ่าสัตว์ 46 แห่ง (แบ่งเป็นสัตว์ปีก 39 แห่ง และโค กระบือ สุกร 7 แห่ง) กรุงเทพมหานครได้เข้มงวดตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการที่เลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์  และสถานที่จำหน่ายสัตว์ปีกในเรื่องของความสะอาดของสถานที่  อุปกรณ์การจัดเก็บ  ความสะอาด  รวมทั้งสุขลักษณะอาชีวะอนามัยของผู้เลี้ยงสัตว์ปีกที่จะต้องสวมใส่หน้ากาก  ถุงมือ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค  อีกทั้งยังคุมเข้มด้านสุขลักษณะตาม  พ.ร.บ.การสาธารณสุขเรื่องการห้ามฆ่าสัตว์ในทางสาธารณะอีกด้วย

นอกจากนี้  กทม.ยังมีมาตรการเฝ้าระวังโรคระบาดของไข้หวัดนก  ที่พบว่ามีการระบาดในประเทศแคนาดา และจีน แต่ขณะนี้จากข้อมูลรายงานสำนักงานสัตวแพทย์ สาธารณสุข ยังไม่พบการแพร่ระบาดของเชื้อในประเทศไทยแต่อย่างใด  อีกทั้งให้มีการเฝ้าระวังสุขลักษณะการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ทั้งการกำจัดซาก ระบบน้ำดื่ม-น้ำใช้ต้องสะอาด รวมถึงระบบการระบายน้ำเสีย  เป็นต้น  ขณะเดียวกัน ยังรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทำ  screening  (สกรีนนิง) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการเลี้ยงและบริโภคสัตว์ปีก  เพื่อป้องกันการเกิดและการระบาดของไข้หวัดนก  อย่างไรก็ตาม  ประชาชนควรเลือกบริโภคเนื้อสัตว์ปีกจากร้านค้าที่ได้มาตรฐานไว้ใจได้ และเลือกเนื้อเป็ด ไก่ที่ไม่มีสีคล้ำ ไม่มีเลือดออก หรือมีรอยเลือดช้ำ  หากพบหรือสงสัยการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนก  แจ้งมาได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันไข้หวัดนกพื้นที่ กทม.โทร.0-2354-1836 หรือสายด่วน 1555.

นายแพทย์พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงที่มีการบริโภคสัตว์ปีกเป็นจำนวนมาก จึงได้มอบหมายให้สำนักอนามัย และสำนักงานเขต เฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้หวัดนกตามฤดูกาลเป็นประจำทุกปี 18 ม.ค. 2557 00:41 18 ม.ค. 2557 00:41 ไทยรัฐ