วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กก.บ.ย.ส.18

โดย ซี.12

มีรายการติดค้างข้ามปีคือหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง บ.ย.ส.รุ่นที่ 18 ที่เคยเสนอรายชื่อไปแต่ยังไม่ครบถ้วน

ผู้เข้าหลักสูตรนี้ล้วนแต่เป็นคนดังในวงราชการทั้งตุลาการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร และภาคเอกชนจำนวน 90 ราย บอกไปแล้ว 70 ราย ยังค้างอยู่ 18 รายคือ

1.รศ. ดร.วิชุดา รัตนเพียร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2.นายวิทยา แก้วไทรหงวน กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 7 3.นาย วิทยา นราธัศจรรย์ ประธานบริษัทวีแอนด์พี จิวเวอเลอร์รี่ จำกัด 4.นายวิศิษฎ์ พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการบริหารบริษัทอีซูซุ สยามซิตี้ จำกัด 5.นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการคลัง 6.นายสมบูรณ์ คุปติมนัส ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกฎหมายบริษัทเอสซีแอทเสท จำกัด (มหาชน) 7.พลตำรวจโทสมยศ ดีมาก สมาชิกวุฒิสภา 8.นายสัญชัย จุลมนต์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ 9.ร้อยเอกแพทย์หญิงสุธาสินี ปิ่นปราณี ประธานบริหาร LAGRACE GROUP 10.ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรพล สินธุนาวา อุปนายกฝ่ายบริหาร สภาทนายความ

11.นางสุวิมล แก้วคูณ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพัฒนาองค์กร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส 12.นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทคาราบาวตะวันแดง จำกัด 13.นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการบริษัทโรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด 14.นายอนุกูล ตันติมาสน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด 15.นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ อดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 16.นายอนุรักษ์นิยมเวช สมาชิกวุฒิสภา 17.นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด 18.นายอุทัย อุทัยแสงสุข รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการ คอนโดมิเนียม บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)

นอกจากนั้น ได้มีการตั้งคณะทำงานและแนวทางการจัดกิจกรรมของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร บ.ย.ส.18 ดังนี้ ที่ปรึกษา นายสุทธิโชค เทพไตรรัตน์ นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ นายดิสธร วัชโรทัย

ประธาน นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ รองประธาน พลโทพีระพงษ์ มานะกิจ (กลุ่มดุลพาห) นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ (กลุ่มยุติธรรม) นายปรีชา ส่งวัฒนา (กลุ่มบัลลังก์) นายลาชิต ไชยอนงค์ (กลุ่มตราชู) พลตำรวจตรีสรศักดิ์ เย็นเปรม (กลุ่มฎีกา) เลขานุการ นายมานิต มัสยวาณิช (กลุ่มรพี)

ฝ่ายเหรัญญิก นางสุวิมล แก้วคูณ นางสาวนาถชฎา ตรีปัญจศิล ร้อยเอกหญิงชญาดา หนีพาล ฝ่ายวิชาการ นายอนุรักษ์ นิยมเวช ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ ฝ่ายหารายได้ นายมณฑล สุดประเสริฐ ฝ่ายต่างประเทศ นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ฝ่ายสันทนาการ รศ.ดร.วิชุดา รัตนเพียร นางสาวประภาวดี ธานีรนานนท์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางเพ็ชรากรณ์ วัชรพล นายคชาชาญ มงคลเจริญ นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ พลตำรวจตรีปิยะ อุทาโย นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายมณเฑียร เจริญผล

เรียนไปเรียนมารัฐมนตรีกลายเป็นอดีตรัฐมนตรี หรือไม่ก็บางคนไปมีบทบาทหน้าที่สำคัญที่คนกล่าวขวัญถึงในทางที่ไม่สู้จะดีนักก็มี.

 

“ซี.12”

17 ม.ค. 2557 11:23 17 ม.ค. 2557 11:23 ไทยรัฐ