วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กอ.รมน.จับมือ มศว รับนิสิต 'โครงการเพชรในตม'

กอ.รมน. ร่วมกับ มศว รับสมัครนิสิตโครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ โดยคัดเลือกจากทายาทเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. 32 จังหวัด

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 ม.ค. 57 พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวถึงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จะทำการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตศึกษาในชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) โครงการเพชรในตม รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกระทรวงศึกษาธิการ โดยสอบคัดเลือกจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสัญชาติไทย และบิดาหรือมารดา มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ยกเว้นอำเภอเมือง มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจนถึงวันรับสมัคร

สังกัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด จำนวน 32 จังหวัด ภายในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1-4 รับจำนวนรวม 45 คน (กอ.รมน.ภาค 1 จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ราชบุรี สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ 6 คน, กอ.รมน. ภาค 2 จังหวัดนครพนม บุรีย์รัมย์ มุกดาหาร เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองคาย อุบลราชธานี อำนาจเจริญ บึงกาฬ จำนวน 9 คน, กอ.รมน.ภาค 3 จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ จำนวน 8 คน และ กอ.รมน.ภาค 4 จังหวัดชุมพร นราธิวาส ยะลา ระนอง สงขลา สตูล ปัตตานี จำนวน 22 คน) หรือผู้สมัครที่เป็นบุตร/ธิดา ของทหาร ตำรวจ ครู ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่และเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (นราธิวาส ยะลา และปัตตานี) โดยที่บิดา หรือมารดา ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ต้องมีเอกสารยืนยันการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ฯ)

โดยผู้สมัครต้องสมัครด้วยตนเองที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด โดยจังหวัดอุตรดิตถ์รับสมัครที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มกราคม 57 โดยใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งรับได้จากสถานที่รับสมัคร พร้อมทั้งแสดงหนังสือสำคัญรับรองว่ามีคุณสมบัติดังกล่าว

ประกาศผู้มีสิทธิสอบ ณ กองกิจการงานมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และผ่านทาง http://edu.swu.ac.th/ และhttp://admission.swu.ac.th/ ก่อนสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ทำการสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 57 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยประสานงานและประชาสัมพันธ์ กอ.รมน. ภาค 1-4 โดย กอ.รมน. ภาค 3 อำเภอเมือง พิษณุโลก สอบถามได้ที่ พันโทมนตรี พูลทวี 081-9534981 จ่าสิบเอกราเชนทร์ อ่อนศรี 081-9625831 และ 055-245070 ต่อ 73580 ส่วนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร 055-416757

กอ.รมน. ร่วมกับ มศว รับสมัครนิสิตโครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ โดยคัดเลือกจากทายาทเจ้าหน้าที่กอ.รมน. 32 จังหวัด 17 ม.ค. 2557 10:22 17 ม.ค. 2557 11:33 ไทยรัฐ