วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 18/01/57

คนโง่มองความล้มเหลวเป็นจุดจบ แต่คนฉลาดใช้ความล้มเหลวเป็นภูมิคุ้มกัน เพื่อก้าวสู่ ความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ขอเพียงไม่ถอดใจ หมึกเขียว มั่นใจทุกคนมีอนาคตที่สดใสรออยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

งานดีๆ มีให้เลือกจับจองกันเสมอที่ งานคือเงิน

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ วิศวกรโยธา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงานระบบวิศวกรรมโยธา สามารถออกแบบและอ่านแบบงานระบบต่างๆได้ (หากมีประสบการณ์ในด้านโครงสร้างและการ ประเมินราคางานจะพิจารณาเป็นพิเศษ), ช่างเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง หรือ มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี (หากสามารถอ่านแบบ งานระบบต่างๆ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ), เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง,เจ้าหน้าที่สาร-สนเทศ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบ จัดการฐานข้อมูล SQL เขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ภาษา ทุกตำแหน่งต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครที่สำนักผู้จัดการ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอินเตอร์โซน ชั้น 2 เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร.0-2151-0048 ถึง 31 ม.ค.นี้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ อาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วุฒิ ปริญญาเอก สามารถเดินทางไปสอนหรือปฏิบัติงานราชการอื่นๆที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สนใจสอบถามและสมัครที่ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ห้อง 11-304 ชั้น 3 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ โทร.0-2649-5000 ต่อ 15589 กด 103 รับถึง 6 ก.พ.นี้

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาสังคมศึกษา รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา สังคมศึกษา หรือ Social Studies Education ต้องมีวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมศึกษา หรือ ปริญญาโทสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและการเรียนการสอนสังคมศึกษา มีความรู้และใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีผลการทดสอบทางภาษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือ สถาบันที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา หรือ มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (paper-based) หรือ 196 คะแนน (computer-based) หรือ 80 คะแนน (internetbased) ขึ้นไป หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือเทียบเท่า,สาขาวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา การศึกษา วิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) หรือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (Science and Technology Education) ต้องมีวุฒิปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การศึกษา (Science Education) หรือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (Science Education and Technology Education) และปริญญาตรี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) การศึกษา ศึกษาศาสตร์(การสอนชีววิทยา), สาขาพลศึกษา รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี สาขาวิชา พลศึกษา, สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา ศิลปศึกษา ปริญญาโทสาขาวิชาศิลปศึกษา และปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศึกษา หรือศิลปบัณฑิต มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา มีประสบการณ์ในการสอนวิชาศิลปศึกษา,สาขาวิชาบริหารการศึกษา รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก และปริญญาโท ทาง การบริหารการศึกษา หรือ การจัดการศึกษา มีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา หรือบริหารสถานศึกษา หรือการนิเทศการศึกษา ไม่ต่ำกว่าหัวหน้างานหรือเทียบเท่าอย่างน้อย 2 ปี หรือ มีประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี,สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน วิจัยทางการศึกษา หรือ สถิติและวิจัยทางการ ศึกษา ต้องมีวุฒิปริญญาโททางด้านสถิติและวิจัยทางการศึกษา การวัดและประเมินผลทางการศึกษา หรือสาขาทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ทุกตำแหน่งต้องจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สภาวิชาการรับรอง และทุกตำแหน่งยกเว้นอาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษาต้องมีความรู้และใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีผลการทดสอบทางภาษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือ สถาบันที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา หรือ มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (paper-based) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือเทียบเท่า สนใจติดต่อที่หน่วยบุคคล งานบริหาร ทั่วไป สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.0-5394-4210 ถึง 7 ก.พ.นี้

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชสวน รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขา พืชสวน (เน้นทางด้านผัก), อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขา พืชสวน (เน้นทางด้านการออกแบบจัดสวน), อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขา พืชสวน (เน้นทางด้านสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว) สนใจติดต่อ ที่งานธุรการ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2561-4891 ถึง 24 ก.พ.นี้


หมึกเขียว

17 ม.ค. 2557 08:50 17 ม.ค. 2557 08:50 ไทยรัฐ