วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อบรมสิ่งแวดล้อม (2)

โดย ซี.12

หลักสูตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูงซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า

36.นางสาวพรรรัตน์ เพชรภักดี ผอ.สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 37.นายพานิชย์ เจริญเผ่า นายกสมาคมส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค  38.นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผอ. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว 39.นางสาวเพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย ประธานบริษัทกระเบื้องสยาม จำกัด 40.ดร.เพ็ญศรี พัทธ์วิวัฒนศิริ ผู้ชำนาญประจำ 41.นายภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท  S.P.V.ปิโตรเลียม จำกัด 42.รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหา– วิทยาลัยธรรมศาสตร์ 43.นางสาวมณทิพย์ เทพวารินทรามาศ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทรำไทยเพรส จำกัด 44.นายมิตรชัย อานันทนสกุล ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง 45.นายยงยุทธ อนุกูล ผอ.สำนักวิจัย สำนักงานศาลปกครอง 46.นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองอธิบดีกรมป่าไม้ 47.นางสาวลักษมี ศรีสมเพชร กรรมการผู้จัดการ บริษัทศรีสมเพชร (2533) จำกัด 48.นางวรวัฒนา ตีระพงศ์ไพบูลย์ กรรมการรองผู้จัดการบริษัท PAC-ASIA international จำกัด 49.นายวชิระ ชอบแต่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองระยอง 50.นายวัฒนา สวัสดิ์ทอง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด

51.ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ประธานมูลนิธิบำรุงขวัญ ทหารตำรวจอาสาสมัครชายแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ 52.นายวิวัฒน์ ชาญเชิงพานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53.นายวิศิษฎ์ วิชาศิลป์ รอง ผอ.องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 54.นายวีระ ทองประไพ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 55.นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน 56.นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต 57.นายสมชัย บุญ– เสริมวิชา กรรมการผู้จัดการ บริษัทวังดุม เมาท์เท่นแค้มป์ จำกัด 58.นายสมบูรณ์ วราห์บัณฑูรวิทย์ Managing director บริษัท DrBoo จำกัด 59.นาย สมพงษ์ เผือกประดิษฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ แผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลแพ่ง 60.นายสมศักดิ์ สุขสำราญ ประธานคณะกรรมการบริหาร เครือข่าย ทสม.

61.นายสวัสดิ์ ลิขิตประยูรพงศ์ วิศวกรชำนาญการพิเศษ สำนักโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม 62.พันตำรวจโทสะอาด สุนทร ผอ.ส่วนคดีความมั่นคง 3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 63.นายสัณหพัฒน์  เจริญธนรัชต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทวอเทอร์ เน็ท จำกัด 64.นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศทน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 65.นายสาธิต รุ่งจิรธนานนท์ รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 66.รศ.ดร.สิริกร กาญจน–สุนทร รองคณบดี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 67.นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 68.นายสุทธิ สุขบุญทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทย โอโนโน่ จำกัด มหาชน 69.นางสุพัณณี ทิว– ถนอม ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 70.นายสุเมธ นภาพร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย 71.นางสุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ บริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 72.นายเสริมยศ สมมั่น รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 73.นายอรรถสิทธิ์ ดำรงรัตน์ 74.นางอารีรัตน์ เลาหพล ประธานกรรมการ บริษัทไอเดียลี่ จำกัด

นี่เป็นความหลากหลายของผู้เข้าหลักสูตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมดังกล่าว.

"ซี.12"

16 ม.ค. 2557 11:51 ไทยรัฐ